Ett lokalt och obundet parti i Nacka kommun med hjärta för

demokrati - hållbarhet – rättvisa

Oppositionsrådet har ordet:

Om oss

Nackas fjärde största parti - Nackalistan - är ett kommunalt och obundet parti som startade 2005, kom med i kommunfullmäktige 2006 och har ökat i alla val. Nu har vi nästan 9 procent av rösterna. 

 

Aktuellt

2020-10-17

Vad händer med Solsidan och Nackas villasamhällen?

Det finns planer på att göra förändringar i Solsidan vad gäller förtätningsgrad. Mer bebyggelse leder till ökad trafik. Mönstret går igen i hela Nacka och ingår i planen för förtätning i samband med tunnelbaneutbyggnaden. Effekten av detta blir minskning av grönytor och mindre hänsyn till arkitektoniska värden. Områdenas karaktär kommer att sakta brytas ned och själen försvinna.

Nackalistan är ett lokalt parti och delar många av Solsidebornas synpunkter angående Solsidans framtid och utveckling. Den sammanfattning av yttranden som fanns i samrådsredovisningen som skickats till Solsidans alla fastighetsägare har vi funnit vara missvisande:

Nästan alla Solsidebor som framfört sin uppfattning i samrådet anser att ursprunglig plan (S123) ska gälla, med tillägget att befintliga stora villor får inredas med maximalt tre lägenheter 

 • I planförslaget motiveras maximalt två lägenheter för alla fastigheter med det missvisande påståendet att Solsideborna tycker så, vilket alltså inte stämmer
 • Kultur- och naturvärdena har i verkligheten vid bygglov varit underordnade exploateringsintresset
 • Trafiken jämförs med hur det skulle bli i framtiden med obegränsad förtätning enligt DP574, inte med den nuvarande situationen 

Nackalistan har förstått att en stor del av fastighetsägarna fortfarande värnar om Solsidans grönområden, inte vill ha en ökad biltrafik eller större parkeringsytor.    Man tycker att områdets karaktär är så värdefull att den ska behållas i oförändrat skick, sånär som på mycket stora fastigheter som i vissa fall kan få inrymma fler lägenheter enligt plan S123.

Vi uppmanar fastighetsägarna i Solsidan som delar uppfattningen, att ansluta sig till uppropet för bevarande av Solsidans kulturmiljö och natur.

Nackalistan har fått del av några nummer av ”Solsidan News”. Där framgår att de som vill ansluta sig till uppropet lättast gör det genom att i god tid innan den 22 oktober maila till rolf.corin@abc.se och ange namnen på dem som stödjer samt den egna fastighetsbeteckningen.

2020-10-15

Uttalande m.a.a. branden i Boo Folkets Hus

Tidigt på morgonen den 15 oktober började det brinna i Boo Folkets Hus. En mötesplats, fritidsgård, replokal för såväl gamla som små har gått upp i lågor. Vår Bosse Ståldal som tidigare varit verksamhetschef och alltid varit engagerad i Boo Folkets Hus var på plats tidigt och hjälpte till med den akuta krishanteringen. Nackalistan stöttar personalen och föreningarna och önskar dem kraft och styrka att driva verksamheten vidare trots alla svårigheter.

Lyssna gärna på det Bosse Ståldal hade att säga till P4 Stockholms reporter på morgonen, samt medlemmen Staffan Waerndts ord om det som har hänt.

Vill du stödja Boo Folkets Hus och Folkans fritidsgård?

Swish: 123 174 70 39 (Ange gärna ”Folkan lever” som meddelande)
Bankgiro: 914-2894 (Ange gärna ”Folkan lever” som meddelande)

 

Maila ulf.oberg@boofolketshus.se om du har inredning, pingisbord, spel m.m. att skänka.

2020-09-27

Se filmen om Älta centrum

2020-09-08

Bygg för barn och unga

Vi värnar Nackas grönområden

2020-06-03

Nackalistans kultur- och demokratipriset 2020 går till Skuruparkens vänner

Gunilla Ingmar mottar priset från Christina Ståldal

Föreningsordförande Gunilla Ingmar med diplom och blombukett
 samt Nackalistans Christina Ståldal som fick äran att dela ut priset.  
Foto: Lina Olsson

 

Nackalistan har enhälligt beslutat att årets Kultur- och demokratipris tilldelas Skuruparkens vänner för deras oförtröttlig kamp för att Skuruparken ska bli naturreservat. Förutom hedersbetygelsen får föreningen även 5 000 kr. Föreningens ordförande Gunilla Ingmar  fick motta diplomet på föreningens årsmöte 3 juni. Deltog från Nackalistan gjorde Christina Ståldal och Lina Olsson.


Motivering:
Skuruparken som ligger vid Skurusundet i Nacka är ett viktigt friluftsområde för många människor. Den är även hem för många växt- och djurarter och dessutom en kulturhistorisk park från 1700-talet. Denna gröna fristad behöver få ett permanent skydd som naturreservat, då status som grönområde kan upphävas genom ett enda fullmäktigebeslut.

Det insåg Gunilla Ingmar och andra engagerade personer då de för drygt 15 år sedan startade Skuruparkens vänner. Sedan dess har föreningen oförtröttligt försökt förverkliga målet om Skuruparken som naturreservat trots många formella hinder på vägen i Nacka kommun. Varje gång ett nytt stopp har uppkommit så har silverpantrarna (den stora gruppen äldre personer som föreningen mest består av) tagit nya tag och mobiliserat alltmer stöd för sin sak. 

Demokratin utövas inte bara på valdagen utan också varje dag däremellan. Skuruparkens vänner och dess ordförande Gunilla Ingmar har gjort ett demokratiskt hästjobb för parkens bevarande. De ger inte upp fast motståndet ibland tycks kompakt. Skuruparkens vänner är en förebild för unga och gamla miljöintresserade personer genom sin kamp för ett naturreservat. Det är ett arbete som förtjänar att uppmärksammas, och föreningen är synnerligen värdiga mottagare av Nackalistans demokrati-och kulturpris år 2020.

För mer information, kontakta:

Christina Ståldal, gruppledare, 072-550 3475

Mikael Carlsson, oppositionsråd, 073-065 9786

2020-05-26

Seniorer, titta hit!

2020-05-19

Bygg Fisksätra för framtiden

Fisksätra är redan idag Sverige mest tätbebyggda tätort. Nya bostäder är inte vad området behöver mest av allt. Om det absolut ska byggas hade Nackalistan hellre sett att den södra parkeringen bebyggts först, och att erfarenheter av det dragits innan man eventuellt gör något drastiskt åt Fisksätras framsida.

Nu kommer istället fler bostäder nära tåget. Befintliga hyresgästers utsikt skyms och det riskerar att bli väldigt mycket buller för de som flyttar in i de nya husen. Vi är starkt kritiska mot att detaljplanen för Fisksätra Entré knappt nämner Fisksätra Folkets hus. Däremot innefattar den trånga gränder utan insyn mellan husen, vilket kan öka upplevd otrygghet. 

Några exempel på hur Nackalistan vill utveckla Fisksätra:

 • Engagera de boende på ett tidigt stadium i byggplaneringen.
 • Renovera Fisksätras framsida med större hänsyn till befintliga hus
 • Bygg en simhall i samverkan med Stena
 • Permanenta lokaler för Fisksätra Folkets hus
 • Multihallen klar senast 2022
 • Förverkliga äntligen gång- och cykelvägen runt Fisksätra
 • Ge fler ungdomar jobb med att hålla området rent och fint 
2020-05-19

Tips: styrdokument på nacka.se

Visste du att varje kommun utöver kommunallagen regleras av lokalt beslutade styrdokument? På Nacka kommuns webbsida kan du hitta lokala föreskrifter, de senast beslutade taxorna, reglementen med mera. Samtliga dessa dokument är offentliga handlingar.

Du kan hitta styrdokumenten här.

2020-04-07

Tack, Nackabo ...

... för att du erbjudit dig att handla åt gHänder som håller ett hjärta.rannen, stannat hemma om du kunnat, gått till jobbet om du är frisk och måste, stöttat dina lokala företag, skrivit brev och ringt till äldre som är isolerade, bjudit vårdpersonalen på mat, inte uppsökt vården i onödan, informerat dig, varit källkritisk, hållit humöret uppe och mycket mer …

Ett särskilt tack till dig som jobbar inom vård, äldreomsorg, förskola, skola, sophämtning, städning och annan viktig samhällsservice!

Vi kommer att klara det här
TILLSAMMANS

Kontakta gärna Nackalistan med dina tankar och funderingar.

2020-05-12

Bygg Boo med förnuft

2020-03-17

Fokus på framkomligheten, medan tid är!

I januari aviserade den styrande alliansen i Nacka plötsligt att bostadsmålet skulle halveras. Den höga byggtakten som Nackalistan kritiserat från början skulle därmed dämpas rejält. 

Nackalistan välkomnar nyheten, men är kritisk mot tystnadskulturen som präglar Nacka kommuns ledning. Ingenting av det här hade vi i oppositionen fått veta, trots att vi i Nackalistan ställt frågor om bland annat den vikande bostadsmarknaden så sent som i höstas. Det strider mot demokratiska principer som ska gälla i vårt samhälle, där även en politisk opposition ska kunna få ärliga svar på sina frågor.

Vad gäller själva sakfrågan ser vi dock stora möjligheter nu med att INTE bygga i värdefulla naturmiljöer som Trolldalen, Ryssbergen och värdefull kulturmiljö som Birka. Dessutom ser vi nu att det finns en chans för infrastrukturen att hänga med så att det inte behöver uppstå samhällsekonomiskt och klimatmässigt förödande köer i trafiken.

Texten på bilden:
Nu när NL:s politik att dämpa byggtakten har fått gehör finns möjlighet till   

- fler infartsparkeringar      

- storsatsning på kollektivtrafik (bussar och båtar)

- fler direktbussar in till stan från olika delar av Nacka

- smart prioritering av byggandet med framkomlighet i fokus

2020-05-05

Så här vill Nackalistan utveckla centrala Nacka

Skapa en stadspark med biologisk mångfald

Nackalistan har lämnat in en motion om att de nya stadsparker som skapas skall ha en inriktning och utformning för att skydda den biologiska mångfalden i kommunen. Det är extra viktigt nu när alliansen väljer att bygga bort olika grönområden att de som skapas nytt ges rätt förutsättningar redan från början. Motionen behandlades i kommunstyrelsen 2020-01-12. Nackalistan har lämnat in en motion om att de nya stadsparker som skapas skall ha en inriktning och utformning för att skydda den biologiska mångfalden i kommunen. Det är extra viktigt nu när alliansen väljer att bygga bort olika grönområden att de som skapas nytt ges rätt förutsättningar redan från början. Motionen behandlades i kommunstyrelsen 2020-01-12.

2020-03-10

Satsa på barnen, medan tid är!

Barnen är det viktigaste vi har. Låt oss investera i dem och ge dem alla möjligheter att utvecklas med rörelse och aktiviteter. Gå gärna med i Facebook-gruppen Rädda Nackaidrotten för att följa debatten och få veta mer om föreningar och ideella krafters tankar och idéer om hur vi bygger ett samhälle där även barn och ungdomar får plats.

Och kanske viktigast av allt - låt oss överlämna en jordklot som är väl förvaltad till framtida generationer.

Texten på bilden:

 • Nu när byggtakten halveras - ge plats för idrottsytor nära bostadsområden och skolor.
 • Öka tryggheten och förebygg kriminalitet med fältassistenter och lokala poliser.
 • Låt klimat och miljö få högsta prioritet, för de ungas framtid.

2020-02-18

Företagare, vad är viktigast för er?

Nackalistan vill:

 • Prioritera framkomligheten och anpassa byggandet
 • Avsätta mer mark och fler lokaler åt småföretag och lättare industri
 • Underlätta för företag att hitta arbetskraft genom fler hyresrätter

Skurubron

Nu sker de första sprängningarna vid bygget av den nya skurubron. Alliansen tecknade för några år sedan ett avtal med Trafikverket där man valde att bron till två tredjedelar skall bekostas av broavgifter. Detta kommer alltså att bli en dubbelbeskattning av alla som nyttjar bron och som först skall betala för denna bro samt andra runt om i landet samtidigt som man alltså måste betala en gång till vid varje passage. Vi tycker detta är helt galet och vill se att avtalet omförhandlas.

2020-01-20

Nedläggningen av Naturskolan i Velamsund

Nackalistan vill bevara Naturskolan i Velamsund som under 31 år fungerat fantastiskt bra. Många pedagoger, skolledare och elever har vittnat om hur viktigt och väl fungerande verksamhet som bedrivs och aldrig förr har väl behovet av kunskaper i ekologi och miljökunskap varit så stora som nu. Alliansens förslag att lägga ner Naturskolan är dåligt underbyggt och en noggrannare genomlysning av nuvarande verksamhet borde göras innan man tar beslut om nedläggning. Läs artikeln i Mitt i Nacka här.

Vår politik

Som Nackabo är du varmt välkommen att delta i våra medlemsmöten som är öppna för alla. Har du tankar, funderingar och frågor kan du ringa och prata med vårt oppositionsråd  eller någon av de andra förtroendevalda. Här  kan du läsa mer om vår politik.

 

Bli medlem

Vill du bli medlem? Årsavgiften är 100 kr. Inbetalning sker på bankgiro 5640-0708, Nackalistan. Meddela vad betalningen avser, dvs medlemsavgift för år 20XX eller t ex donation.

Bli medlem

Vill du bli medlem? Årsavgiften är 100 kr. Inbetalning sker på bankgiro 5640-0708, Nackalistan. Meddela vad betalningen avser, dvs medlemsavgift för år 20XX eller t ex donation.