Ett lokalt och obundet parti i Nacka kommun med hjärta för

demokrati - hållbarhet – rättvisa

Oppositionsrådet har ordet:

Nackas fjärde största parti - Nackalistan - är ett kommunalt och obundet parti som startade 2005, kom med i kommunfullmäktige 2006 och har ökat i alla val. Vi är inte styrda av något nationellt moderparti, utan kan ha vårt fokus på att bygga det samhälle som vi tror gynnar allra flest nackabor.

2022-06-06

Hur har det gått för Nacka kommuns bostadsrättsaffärer?

Här kan du ladda ned listan över fastighetsförsäljningar i Nacka 2019 - februari 2022.

Analysen som Nackalistan gjort bygger på underlag från enheten för Fastighetsförvaltning på Nacka kommun, som innehåller alla lägenheter sålda under 2019 - feb 2022. Dessa har kopierats in i en excelfil, och därefter kompletterats med genomsnittspriser per kvm för bostadsrätter i Nacka från Svensk Mäklarstatistik;

https://www.maklarstatistik.se/omrade/riket/stockholms-lan/nacka/

På Svensk Mäklarstatistik finns genomsnittliga kvadratmeterpriser per månad från de senaste 36 månaderna, innan dess finns endast genomsnittspriser per år. För de tidsperioder där det funnits månadsstatistik att tillgå har dessa siffror använts i kolumnerna Medelpris kvm inköpsår, samt Medelpris kvm försäljningsår. För perioden innan har medelpris för respektive år använts.

Lägenhetsobjekt som införskaffades före 2013 (totalt 22 st) har tagits bort från det ursprungliga underlaget från kommunen. I princip är alla dessa lägenheter som ”rensats bort” från tidigt 1990-tal (utom en som är inköpt på 60-talet). Dessa lägenheter har haft en väldigt stor värdeökning då de köptes in för länge sedan och det blir missvisande att ha med dem i analysen. Det handlar om lägenheter som haft värdeökningar på 1000-tals och 10 000-tals procent. (Dessa lägenheter finns under fliken ”tidigare inköp” i excelfilen ovan).

I listan finns enbart gatunamn. Gatunummer och lägenhetsnummer har tagits bort av hänsyn till köpare/boende.

Missade vinster
Längst till höger i excelfilen finns en kolumn, markerat i rött, där man kan se skillnaden mellan kommunens vinst/förlust för respektive lägenhet (i procent), och den vinst/förlust som det borde ha blivit om man räknar ut ett fiktivt resultat baserat på det genomsnittliga inköpspriset och försäljningspriset för bostadsrätter i Nacka för de månader eller åren det gäller för respektive objekt.

Många möjliga orsaker
Vad man kan säga helt kort är att kommunen gjort dåliga lägenhetsaffärer.  Har kommunen köpt in för dyrt, sålt för snabbt och/eller billigt eller kanske för många objekt på en gång? Eller har kommunen haft ett skriande behov av lägenheter att man känt sig tvungen att buda över andra (vilket gjort att man fått betala ett överpris)? Eller finns det någon annan förklaring av till de till synes dåliga resultaten? Detta är svårt att besvara, men när vi i Nackalistan tittat närmare på ett mindre antal objekt från listan förefaller det inte finnas något tydligt mönster. Ibland ser det ut som inköpspriset har varit väl högt i förhållande till liknande objekt i samma område, ibland förefaller kommunen ha sålt lägenheten lite för billigt.

Renoveringar oräknade ...
Dessutom kan det vara så att Nacka kommun har gjort renoveringar i lägenheterna både vid inköp och försäljning, vilket pekar på att siffrorna troligen är ännu sämre. Enligt uppgift från kommunen är det totalt 1,6 miljoner kronor som lagts på renoveringar för alla sålda lägenheter, men vi har ännu inte sett något underlag som styrker detta.

Om man tar bort alla bostadsrätter som köpts in för många år sedan (och därför ger en väldigt stor värdeökning), blir det på totalen istället för en vinst på 24 miljoner, en förlust på ca 45 miljoner under perioden 2019 - februari 2022.

2022-02-08

Skriv under för Sickla idrottspark!

Plats för spontanlek och idrott är nödvändiga delar i att bygga stad och samhälle. Istället för att bygga ytterligare bostäder utan plats för rekreation, är det vid sydvästra Plania högst lämpligt att istället uppföra en ny yta för sport och idrott enligt förslaget Sickla idrottspark.

Nackalistan har gång på gång påtalat det orimliga i att bygga en massa bostäder utan ett uns av tanke på de tillhörande fritidsytor som är en del av ett fungerande samhälle. Nu planeras till och med gamla idrottsytor försvinna till förmån för bebyggelse. Dessutom har vi sponsrat en utredning som visar på kraftig brist på fotbollsplaner i framtiden. Närhet till idrottsanläggningar är avgörande för många barn som vill utöva idrott.

Namninsamling för att få till en folkomröstning pågår just nu, och varje underskrift är viktig för att kunna nå målet om 8000! Läs mer om initiativet Sickla idrottspark i affischen nedan, och besök gärna deras webb.

2022-01-25

Nackalistans årsrapport 2021

Under 2021 har vi i Nackalistan fortsatt vårt oförtrutna arbete med att jobba för nackabornas bästa utan att behöva ta hänsyn till nationella partipiskor eller stelbenta ideologier.

Några av våra huvudfrågor 2021:

 • Bygg inte mer än vad infrastrukturen klarar – alla som fastnat i köer vid Forum räcker upp en hand
 • Bevara Nackas grönområden för klimatets skull – låt Trolldalen, Svindersberg och hela Ryssbergen vara kvar
 • Ärlighet varar längst. När Nackalistan avslöjade kommunens miljöbluff 2020 föll Nacka från 7:e till 53:e plats i miljörankning bland svenska kommuner. Under 2021 föll Nacka ytterligare, till plats 61
 • Fler idrottsytor och lokaler behövs. Vårt initiativ för en 7-spelarplan vid Sigfridsborgsskolan ser ut att gå vägen!
 • Tillsammans med resten av oppositionen och folkopinionen lyckades vi få alliansen att ändra sig om ishallarna på Nacka IP
 • Vi granskade kommunens stöd till utsatta och fann att överklaganden om avslag för ekonomiskt bistånd i Nacka har ökat med 200%
 • Vi kämpade framgångsrikt med andra så att Saltsjöbadens pensionärer fick behålla sin lokal i Neglinge
 • Vi jobbade för att kulturhusen i kommunen (Älta, Boo, Fisksätra) ska få nya och funktionella lokaler samt kompenseras för minskade intäkter under pandemin. Vi vill även höja skolans kulturanslag

Dessutom fortsätter vi att kräva nya vagnar till Saltsjöbanan, hyresrätter som folk har råd med, samt bättre gång- och cykelbanor i hela Nacka.

2021-12-09

Inrätta en äldreombudsman i Nacka

2021-11-25

Max fem barn per förskolepersonal

 • Fler vuxna i skola, förskola och fritids
 • Skolbibliotek i alla skolor
 • Återstarta Naturskolan

Kontakta oss gärna. Du når oss via info@nackalistan.se

2021-11-12

Mål och budget för 2022

Vi i Nackalistan vill ta krafttag mot klimatkrisen, bevara skogar och grönområden för framtida generationer, låta fältassistenter jobba aktivt för att förhindra att unga hamnar snett och att kommunala poliser jobbar relationsskapande i riskområden.

Läs mer om vår budget här.

2021-11-01

Nya vagnar till Saltsjöbanan NU!

På 70-talet började de ombyggda tunneltågvagnarna rulla på Saltsjöbanan. Femtio år senare finns det fortfarande inga planer på att helt byta ut dessa tåg, som bullrar och felar mer än någonsin. Vi vill ha nya, moderna och tysta vagnar. De som bor längs med och åker Saltsjöbanan förtjänar bättre.

Kontakta oss gärna via info@nackalistan.se.

2021-09-29

Värna Nackas grönområden

Vi vill att Nackas grönområden och skogar bevaras för framtiden. De är livsviktiga för människors hälsa och välbefinnande, för biologisk mångfald och för att mildra effekterna av klimatförändringar.

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på info@nackalistan.se. Läs mer om vår klimat- och miljöpolitik här.

2021-09-26

Kraftig ökning av biståndsöverklaganden i Nacka – kommunen sticker ut

År 2020 skedde en kraftig ökning med hela 600 procent av antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd. Något som delvis var väntat eftersom pandemin slog till med full kraft från mars 2020. Samtidigt har antalet hushåll som tar emot bistånd i Nacka kommun minskat med 17 %. Hur går det ihop?

”Orsaken till minskningen är kontinuitet i personalstyrkan som möjliggjort förändrade och mer effektiva arbetssätt där rätten till bistånd bedöms på mer rättssäkra grunder”, enligt Arbets- och företagsnämnden (AFN) som är ansvarig för ekonomiskt bistånd i Nacka kommun.

Något som också sker, delvis bakom kulisserna då det inte är något som AFN redovisar - är att även antalet överklaganden har ökat lavinartat. 2020 var 153 mål uppe i förvaltningsrätten vilket är en ökning med 280 procent från 2019. Uppenbarligen har många upplevt att de fått ett felaktigt beslut.

Nacka sticker ut i Stockholmsregionen med dessa siffror. Övriga kommuner har i stället haft färre överklaganden 2020. Även i grannkommunen Värmdö har överklagandena tvärtom minskat – hur kan det komma sig att två olika kommuner med en relativt likartad befolkningssammansättning, drar så pass olika slutsatser vad gäller beviljanden om ekonomiskt bistånd? Under pandemitider dessutom, när det tveklöst är fler som har blivit arbetslösa och i behov av akut ekonomiskt stöd?

Nackalistans Kristina Granlund som har gjort granskningen, påpekar också att blanketten som ska fyllas i för ansökan är 14 sidor lång. Som jämförelse är ansökningshandlingarna i Värmdö och Danderyd på två sidor.

-          Även för mig som är van vid myndighetskontakter är det svårt. För någon som inte är lika van, kanske inte kan svenska, eller har ett funktionshinder är det nästan omöjligt.

https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/bistandet-minskar--trots-att-fler-soker-hjalp

(Om artikeln är låst - stöd gärna lokala media som Nacka-Värmdö-posten genom att prenumerera!)

2021-09-15

För ett barnvänligare Nacka

 • Plats för idrott och lek nära bostäder
 • Fältassistenter och närpoliser i alla kommundelar
 • Spara grönområden för framtida generationer

Kontakta oss gärna på info@nackalistan.se

2021-06-10

Nackalistans Kultur- och demokratipris 2021 tilldelas Ältagruppen och Röda Korset i Nacka

Nackalistan har årligen sedan 2008 delat ut ett pris till en förening, nätverk eller person som har gjort en aktuell och relevant insats för demokratin, kulturen eller naturen i Nacka. Priset instiftades av partiet eftersom Nacka kommun slutade att dela ut sitt årliga demokratipris.

Bosse Ståldal (fritidsnämnden), Päivi Dahlin (kulturnämnden) och Lina Olsson (miljö- och stadsbyggnadsnämnden, ältabo) delade idag ut priset till en av de två pristagarna; Ältagruppen, representerade av Martha Bengtsson, Jenny Svanelid och Teresa Lindholm. Motiveringen till priset på 5000 kronor lyder:

"Älta centrum ska byggas om efter drygt 50 år och kulturhuset, blott 10 år gammalt, ska rivas. En grupp med Ältabor och lokala kulturaktörer insåg möjligheten att skapa ett gemensamt kulturcentrum med bibliotek, kulturhus, fritidsgård, möteslokaler och öppen mötesplats för hela Älta.

Genom att samla dessa funktioner i delvis gemensamma lokaler mitt i Älta Centrum skapas mervärde för aktörer och besökare. Men kommunen riskerade att missa chansen.

Sedan 2019 har den så kallade Ältagruppen uppvaktat fastighetsägare, lokala näringsidkare, kommunala tjänstemän. De är rustade med genomtänkta argument och detaljerade ritningar, illustrationer och kravspecifikationer som beskriver deras vision om kulturcentrum. Detta i syfte att skapa något bättre och bestående för nuvarande och kommande Ältabor för närmsta 50 åren.

Ältagruppen har drivit opinion i lokalsamhället genom insändare i lokalpressen, lokalradio, via film, sociala medier och genom öppna möten och manifestationer i Älta.

Numera är de en självklar kraft att räkna med och har varit en sporre för de beslutande i Nacka. Genom sitt tydliga och genomtänkta budskap har de visat att de hör hemma i processen att utforma Ältas kulturcentrum för att nå hela dess potential."

2021-05-30

Inrätta en äldreombudsman

Inrätta en äldreombudsman som värnar om seniorers behov i kommunala beslut. Vill du veta mer? Kontakta vår ledamot i Äldrenämnden, Päivi Dahlin, paivi.dahlin@nacka.se

Läs mer om vår politik för äldrefrågor här.

2021-05-10

Brutet löfte - 389 miljoner mer för t-banan

Nackaalliansen lovade dyrt och heligt att tunnelbanan inte skulle kosta mer än 950 miljoner, men nu måste Nackas skattebetalare punga ut med ytterligare 389 miljoner.

Avtalet som slöts 2014 av den styrande alliansen innebar att Nacka skulle betala 950 miljoner kronor samt bygga 13 500 bostäder för att få tunnelbana. Kommunledningen bedyrade att Nackas skattebetalare inte skulle behöva betala mer. Löftet sviks nu med råge när kommuninvånarna pressas på ytterligare 389 miljoner kronor. Pengar som skulle kunna satsas på idrott, förskolor, äldreomsorg eller annat angeläget.

Avtalet slöts hastigt, trots att det innebar en enorm förvandling av Nacka. Som enda parti vägrade Nackalistan att säga ja till ett avtal som inte föregåtts av en ordentlig risk- och konsekvensanalys.

En av konsekvenserna av avtalet är att befolkningen i Nacka ökar med 50% fram till 2040. På Sicklaön ökar befolkningen med 100%. Naturmark skövlas, fotbollsplaner placeras långt ifrån barnen och trafikkaos står för dörren.

Under 2020 började den styrande alliansen nyktra till: lägenheter stod tomma, marknaden stagnerade och de beslutade att byggtakten fick halveras till år 2040. Plötsligt medgavs även stora ekonomiska utmaningar i genomförandeplanen: ”… ett generellt besparingsbeting på 15% i samtliga projekt skulle ge kommunen ett överskott om 2,2 miljarder kronor vid utbyggnadsperiodens slut. […] Detta kommer sannolikt inte att räcka för att klara finansieringen av de nya välfärdsfastigheterna. För att uppnå ett tillräckligt stort överskott går det inte att utesluta att vissa projekt kan behöva omprövas eller göras om i grunden”. 


Vilka välfärdsfastigheter är i fara? Idrottsanläggningar? Skolor? Förskolor? Kulturhus? Äldreboenden? Och hur ska en besparing på 15% i samtliga projekt gå till?

Faktum är att 389 miljoner måste betalas direkt, utan avskrivning, liksom de redan inbetalade 950 miljonerna som ledde till att kommunen började sälja ut ”familjesilvret” (kommuninvånarnas tillgångar) i form av fastigheter, bland dem grönområden. Så vad ska nu säljas ut, hur mycket behöver lånas upp och varför sparades inte kommunens vinst från 2020 för att betala detta? Och finns någon gräns för ytterligare kostnadsökningar under den tioåriga byggtiden?

För Nackalistan räcker det inte med att halvera byggnadstakten. Vi vill halvera hela utbyggnaden för att säkerställa ekonomin, naturmark, plats för idrott, god framkomlighet samt behålla Nackas karaktär. Vi vill utveckla Nacka ansvarsfullt.

Mikael Carlsson, NL
oppositionsråd

Christina Ståldal, NL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Lina Olsson, NL
Natur- och trafiknämnden

Länk till vårt debattinlägg i NVP här.

2021-04-21

Se filmen om Älta centrum

Älta centrum står inför om- och tillbyggnad som är välbehövlig och i huvudsak positiv. Trots det beslut som togs av Nacka kommunfullmäktige den 12 oktober är dock flera problem fortfarande olösta. Till exempel måste Nacka kommun komma överens med Trafikverket om Ältavägen.

·       Vi vill att torget blir bilfritt istället för att korsas av en genomfartsgata

·       Vi vill att förskolans gård blir större enligt Boverkets rekommendationer

·       Vi vill att husen byggs så att innergårdarna får mer solljus

·       Vi vill ha yta för studieplatser/läsesal i biblioteket

Den politiska oppositionen bestående av S, NL, MP och V vill mer för Ältabornas räkning. 
Vi måste se det nya centrumet i ett 50-årsperspektiv!

 

2021-03-21

För en bättre trafiksituation i Nacka

Nackalistan arbetar för en bättre trafiksituation i Nacka. Just nu plågas kommunen av låg framkomlighet på vägarna, bristande bussförbindelser och en eftersatt Saltsjöbana. Läs mer om vad vi vill göra för stadsutveckling och trafik i Nacka här.

2021-03-08

Vi arbetar för ett bättre Nacka för barn och unga

 • Mer plats för idrott och lek nära barnen
 • Fler bostäder för unga
 • Välförsedda skolbibliotek med kunnig personal på varje skola
 • Närpoliser i alla kommundelar
 • Förebygg missbruk och kriminalitet med fler fältassistenter

2021-03-01

Långsiktighet behövs mot kriminaliteten

Närpolis, utökat samarbete mellan kommun, polis och föreningsliv och fler långsiktiga lösningar likt Eskilstuna är bland annat det som behövs för att stävja kriminaliteten i Nacka. Det skriver Mikael Carlsson och Bosse Ståldal i debattinlägget på NVP.se. Nedan följer texten i sin helhet.

Branden i Boo Folkets hus


Mordbrand i Boo Folkets Hus. Hela huset nerbränt, prislapp uppskattningsvis cirka 30 miljoner. Ständiga nyheter om rån, hot, våldsamma attacker, bilbränder, drogförsäljning och stölder. Rädsla och avtrubbning sprider sig. Även ungdomar drar sig för att vistas i området på kvällar. Fisksätra och Henriksdal är också drabbade. Vad händer när kommunen planerar att öka befolkningen med 50 000 inom 20 år, däribland 8 000 barn/ungdomar, och samtidigt fortsätter med årliga besparingar?

Klockan är fem i tolv. Polis och kommun måste bryta gängkriminaliteten nu, innan den växer sig starkare. Kameror räcker inte långt, de kriminella kan lätt undvika dem. Det måste till en långsiktig storsatsning likt jämnstora kommunen Eskilstuna med största möjliga samverkan mellan kommun, polis, socialtjänst, skola, föreningsliv och medborgare. Avgörande är att kommunen och polisen tar ledningen för att öka tryggheten.

Polisens omorganisation för drygt fem år sedan minskade kraftigt det förebyggande arbetet. Att det var ett stort misstag har många insett, även en och annan länspolismästare. Nackalistan (NL) föreslår än en gång kommunen att göra upp med polisen om att i första hand få närpoliser tillbaka till kommundelarna, och i andra hand få inrätta kommunala poliser genom en skatteväxling. Poliser med uppdrag att kontinuerligt arbeta i kommundelarna likt närpoliserna i Orminge och Fisksätra för 20–25 år sedan. 

Kommunen bör också inrätta lokala tjänster som fältassistenter för socialsekreterare. Det förebyggande arbetet måste börja tidigt i skolåldern.

Undertecknade har länge arbetat med och för barn och ungdomar, till exempel genom att bidra till att Nackapolarna bildades och att Nacka åtminstone under några år fick tillbaka närpoliser. Läget har varit oroande förr, men nu är vi djupt oroade över den eskalerande kriminaliteten. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan för att bidra till tryggheten.

Mikael Carlsson, NL
Oppositionsråd, Orminge- och Boo-bo sedan 1981
Bosse Ståldal, NL
Fritidsnämnden, Orminge- och Boo-bo sedan 1974

 

 

2021-02-24

Vi arbetar för ett mer företagarvänligt Nacka

2021-02-17

Rädda Hästhagens förskola!

Hästhagens förskola Google Maps

Foto: Google Maps

Alliansen i Nacka vill lägga ner den mycket uppskattade Hästhagens förskola. Grunden för ställningstagandet är ett mycket tunt och bristfälligt underlag.


Frågor vi i Nackalistan ställer oss är:
- Varför har kommunen inte underhållit fastigheten löpande som alla fastighetsägare behöver göra?
- Varför får vi inte se underlaget för de mycket höga kostnaderna för renovering av kök mm?
- Varför har det inte gjorts en löpande underhållsplan av fastigheten över tid?
- Varför gjordes inte insatser i tid av utbildningsförvaltningen för att förbättra läget?
- Hur rimmar förslaget med mångfalds- och öppenhetsprincipen?


Hanteringen av ärendet lämnar mycket övrigt att önska avseende tydlighet, transparens, information i tid mm. Medborgares och oppositionspolitikers möjligheter att agera har åsidosatts. Nackalistan känner igen mönstret från avvecklingen av Fisksätra skola som gick till på liknande sätt. Nackalistan är mycket kritiskt till detta och reserverade sig i kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU).

Läs mer i artikeln i Mitt i Nacka.

Skriv gärna på protestlistan!

2021-02-05

Läkarvård i äldreomsorgen

Läkarvård i äldreomsorgen

SVT berättade i ett nyhetsinslag att det inte finns några regler för hur mycket eller ofta personer på äldreboenden får träffa läkare. Tillgången till läkarvård riskerar att bli ett lotteri och väldigt ojämlikt.

Det vill vi göra något åt. Läs Nackalistans politikerinitiativ till Äldrenämnden, som just handlar om att de gamla på äldreboenden och inom hemtjänsten ska ha god tillgång till läkarvård.

2021-01-28

Årsrapport 2020

Under Nackalistans 15 år som det lokala och självständiga partiet i kommunen har våra väljare årligen fått en rapport. Så även i år. Stämningen är god, vi har fått fler engagerade medlemmar och vi laddar för nästa val med tillförsikt.

 • Kommunfullmäktige beslutade i oktober att halvera byggnadstakten i Nacka. En seger för Nackalistan, som länge kämpat för detta. Vi var det enda partiet som sade nej till tunnelbaneavtalet. Det saknas dessutom fortfarande en ekonomisk kalkyl för projektet Nacka bygger stad.
 • Vårt avslöjande om Nackas bluff ledde till att kommunen rasade från pallplats som bästa miljökomun till plats 53 i tidningen Aktuell Hållbarhets enkät. Miljön får inte fuskas med!
 • Nackalistan har fortsatt att kämpa för fler idrottsytor och kulturlokaler nära skolor och bostäder, och har låtit utreda behovet av fotbollsplaner fram till 2040. Du kan ladda ned rapporten här.
 • Nackalistan har drivit på för mindre förtätning på flera ställen i till exempel Solsidan, Björknäs och Norra Skuru. Vi har arbetat för ett mänskligare och klimatvänligare Nacka, med bevarande av Trolldalen och bildning av naturreservat av Skuruparken och hela Ryssbergen.

 

God fortsättning 2021!

2020-11-30

Kompletterande behovsutredning av fotbollsplaner i Nacka kommun, 2020-2040

Nackalistan är stolta över att kunna presentera en kompletterande behovsutredning av fotbollsplaner i Nacka kommun. Utredningen är beställd av Mattias von Malmborg, initiativtagare för Facebook-gruppen Rädda Nackaidrotten och en av många representanter för fotbollen i Nacka, samt Bosse Ståldal, ledamot av Fritidsnämnden och kommunfullmäktige för Nackalistan.

Syftet med utredningen är att undersöka behovet av fotbollsplaner i Nacka Kommun, i dagsläget och i framtiden.

Utredningen bygger på:

 • Information om fotbollsplaner enligt Nacka kommun.
 • Befolkningsprognosen år 2020–2040 från Nacka kommun.
 • Svenska fotbollsförbundets (SvFF) nya rekommendationer om planstorlekar.
 • Bokningsstatistik på fotbollsplaner från Nackas bokningssystem.

Sammanfattningsvis är det totala behovet av fotbollsplaner i dagsläget ca 8 fullstora 11-spelarplaner. Störst är behovet i Norra Boo där det behövs ca 2,5 fullstora 11-spelarplaner, ett behov som kvarstår år 2040. I framtiden år 2040 är det totala behovet 15 fullstora 11-spelarplaner varav ca 7 av dessa behövs på Västra Sicklaön. I rapporten dras slutsatsen att framtida fotbollsplaner bör lokaliseras till Västra Sicklaön i upptagningsområde 1, 2 och 3 samt område 6 eftersom det är i dessa områden den största befolkningstillväxten sker.

Ladda ner hela rapporten här.

Ovan: totalt behov av 11-spelarplaner år 2020. Nedan: totalt behov av 11-spelarplaner år 2040.

2020-11-13

Nackalistans mål och budget 2021

För år 2021 presenterar Nackalistan en budget där klimatet, välfärden, brottsbekämpning och stadsbyggnad sätts i fokus. Klimatet, därför att det är vår tids ödesfråga där bekämpning mot klimatförändring måste genomsyra alla nämnder och verksamheter. Välfärden, därför att det sämre ekonomiska läget annars riskerar att leda till bland annat större barngrupper i förskolan och mindre tid för brukare inom äldreomsorgen. Stadsbyggnad, därför att kommunen trots en ny, ”robust” genomförandeplan fortfarande inte kommer att åstadkomma en ekonomisk balans.

Budgeten hittar du här.

Vår budget handlar bland annat om att:

 • Nacka - på riktigt - ska sträva efter att bli Sveriges bästa miljökommun
 • Skapa bostäder också för dem med tunnare plånböcker
 • Öka nackamedborgarnas möjligheter att påverka byggplaner
 • Minska droganvändning och social utslagning genom förebyggande satsningar
 • Långsiktigt ha en budget i balans

2020-10-17

Vad händer med Solsidan och Nackas villasamhällen?

Det finns planer på att göra förändringar i Solsidan vad gäller förtätningsgrad. Mer bebyggelse leder till ökad trafik. Mönstret går igen i hela Nacka och ingår i planen för förtätning i samband med tunnelbaneutbyggnaden. Effekten av detta blir minskning av grönytor och mindre hänsyn till arkitektoniska värden. Områdenas karaktär kommer att sakta brytas ned och själen försvinna.

Nackalistan är ett lokalt parti och delar många av Solsidebornas synpunkter angående Solsidans framtid och utveckling. Den sammanfattning av yttranden som fanns i samrådsredovisningen som skickats till Solsidans alla fastighetsägare har vi funnit vara missvisande:

Nästan alla Solsidebor som framfört sin uppfattning i samrådet anser att ursprunglig plan (S123) ska gälla, med tillägget att befintliga stora villor får inredas med maximalt tre lägenheter 

 • I planförslaget motiveras maximalt två lägenheter för alla fastigheter med det missvisande påståendet att Solsideborna tycker så, vilket alltså inte stämmer
 • Kultur- och naturvärdena har i verkligheten vid bygglov varit underordnade exploateringsintresset
 • Trafiken jämförs med hur det skulle bli i framtiden med obegränsad förtätning enligt DP574, inte med den nuvarande situationen 

Nackalistan har förstått att en stor del av fastighetsägarna fortfarande värnar om Solsidans grönområden, inte vill ha en ökad biltrafik eller större parkeringsytor.    Man tycker att områdets karaktär är så värdefull att den ska behållas i oförändrat skick, sånär som på mycket stora fastigheter som i vissa fall kan få inrymma fler lägenheter enligt plan S123.

Vi uppmanar fastighetsägarna i Solsidan som delar uppfattningen, att ansluta sig till uppropet för bevarande av Solsidans kulturmiljö och natur.

Nackalistan har fått del av några nummer av ”Solsidan News”. Där framgår att de som vill ansluta sig till uppropet lättast gör det genom att i god tid innan den 22 oktober maila till ralf.corin@abc.se och ange namnen på dem som stödjer samt den egna fastighetsbeteckningen.

2020-10-15

Uttalande m.a.a. branden i Boo Folkets Hus

Tidigt på morgonen den 15 oktober började det brinna i Boo Folkets Hus. En mötesplats, fritidsgård, replokal för såväl gamla som små har gått upp i lågor. Vår Bosse Ståldal som tidigare varit verksamhetschef och alltid varit engagerad i Boo Folkets Hus var på plats tidigt och hjälpte till med den akuta krishanteringen. Nackalistan stöttar personalen och föreningarna och önskar dem kraft och styrka att driva verksamheten vidare trots alla svårigheter.

Lyssna gärna på det Bosse Ståldal hade att säga till P4 Stockholms reporter på morgonen, samt medlemmen Staffan Waerndts ord om det som har hänt.

Vill du stödja Boo Folkets Hus och Folkans fritidsgård?

Swish: 123 174 70 39 (Ange gärna ”Folkan lever” som meddelande)
Bankgiro: 914-2894 (Ange gärna ”Folkan lever” som meddelande)

 

Maila ulf.oberg@boofolketshus.se om du har inredning, pingisbord, spel m.m. att skänka.

2020-09-08

Bygg för barn och unga

Vi värnar Nackas grönområden

2020-06-03

Nackalistans kultur- och demokratipriset 2020 går till Skuruparkens vänner

Gunilla Ingmar mottar priset från Christina Ståldal

Föreningsordförande Gunilla Ingmar med diplom och blombukett
 samt Nackalistans Christina Ståldal som fick äran att dela ut priset.  
Foto: Lina Olsson

 

Nackalistan har enhälligt beslutat att årets Kultur- och demokratipris tilldelas Skuruparkens vänner för deras oförtröttlig kamp för att Skuruparken ska bli naturreservat. Förutom hedersbetygelsen får föreningen även 5 000 kr. Föreningens ordförande Gunilla Ingmar  fick motta diplomet på föreningens årsmöte 3 juni. Deltog från Nackalistan gjorde Christina Ståldal och Lina Olsson.


Motivering:
Skuruparken som ligger vid Skurusundet i Nacka är ett viktigt friluftsområde för många människor. Den är även hem för många växt- och djurarter och dessutom en kulturhistorisk park från 1700-talet. Denna gröna fristad behöver få ett permanent skydd som naturreservat, då status som grönområde kan upphävas genom ett enda fullmäktigebeslut.

Det insåg Gunilla Ingmar och andra engagerade personer då de för drygt 15 år sedan startade Skuruparkens vänner. Sedan dess har föreningen oförtröttligt försökt förverkliga målet om Skuruparken som naturreservat trots många formella hinder på vägen i Nacka kommun. Varje gång ett nytt stopp har uppkommit så har silverpantrarna (den stora gruppen äldre personer som föreningen mest består av) tagit nya tag och mobiliserat alltmer stöd för sin sak. 

Demokratin utövas inte bara på valdagen utan också varje dag däremellan. Skuruparkens vänner och dess ordförande Gunilla Ingmar har gjort ett demokratiskt hästjobb för parkens bevarande. De ger inte upp fast motståndet ibland tycks kompakt. Skuruparkens vänner är en förebild för unga och gamla miljöintresserade personer genom sin kamp för ett naturreservat. Det är ett arbete som förtjänar att uppmärksammas, och föreningen är synnerligen värdiga mottagare av Nackalistans demokrati-och kulturpris år 2020.

För mer information, kontakta:

Christina Ståldal, gruppledare, 072-550 3475

Mikael Carlsson, oppositionsråd, 073-065 9786

2020-05-26

Seniorer, titta hit!

2020-05-19

Bygg Fisksätra för framtiden

Fisksätra är redan idag Sverige mest tätbebyggda tätort. Nya bostäder är inte vad området behöver mest av allt. Om det absolut ska byggas hade Nackalistan hellre sett att den södra parkeringen bebyggts först, och att erfarenheter av det dragits innan man eventuellt gör något drastiskt åt Fisksätras framsida.

Nu kommer istället fler bostäder nära tåget. Befintliga hyresgästers utsikt skyms och det riskerar att bli väldigt mycket buller för de som flyttar in i de nya husen. Vi är starkt kritiska mot att detaljplanen för Fisksätra Entré knappt nämner Fisksätra Folkets hus. Däremot innefattar den trånga gränder utan insyn mellan husen, vilket kan öka upplevd otrygghet. 

Några exempel på hur Nackalistan vill utveckla Fisksätra:

 • Engagera de boende på ett tidigt stadium i byggplaneringen.
 • Renovera Fisksätras framsida med större hänsyn till befintliga hus
 • Bygg en simhall i samverkan med Stena
 • Permanenta lokaler för Fisksätra Folkets hus
 • Multihallen klar senast 2022
 • Förverkliga äntligen gång- och cykelvägen runt Fisksätra
 • Ge fler ungdomar jobb med att hålla området rent och fint 
2020-05-19

Tips: styrdokument på nacka.se

Visste du att varje kommun utöver kommunallagen regleras av lokalt beslutade styrdokument? På Nacka kommuns webbsida kan du hitta lokala föreskrifter, de senast beslutade taxorna, reglementen med mera. Samtliga dessa dokument är offentliga handlingar.

Du kan hitta styrdokumenten här.

2020-04-07

Tack, Nackabo ...

... för att du erbjudit dig att handla åt gHänder som håller ett hjärta.rannen, stannat hemma om du kunnat, gått till jobbet om du är frisk och måste, stöttat dina lokala företag, skrivit brev och ringt till äldre som är isolerade, bjudit vårdpersonalen på mat, inte uppsökt vården i onödan, informerat dig, varit källkritisk, hållit humöret uppe och mycket mer …

Ett särskilt tack till dig som jobbar inom vård, äldreomsorg, förskola, skola, sophämtning, städning och annan viktig samhällsservice!

Vi kommer att klara det här
TILLSAMMANS

Kontakta gärna Nackalistan med dina tankar och funderingar.

2020-05-12

Bygg Boo med förnuft

2020-03-17

Fokus på framkomligheten, medan tid är!

I januari aviserade den styrande alliansen i Nacka plötsligt att bostadsmålet skulle halveras. Den höga byggtakten som Nackalistan kritiserat från början skulle därmed dämpas rejält. 

Nackalistan välkomnar nyheten, men är kritisk mot tystnadskulturen som präglar Nacka kommuns ledning. Ingenting av det här hade vi i oppositionen fått veta, trots att vi i Nackalistan ställt frågor om bland annat den vikande bostadsmarknaden så sent som i höstas. Det strider mot demokratiska principer som ska gälla i vårt samhälle, där även en politisk opposition ska kunna få ärliga svar på sina frågor.

Vad gäller själva sakfrågan ser vi dock stora möjligheter nu med att INTE bygga i värdefulla naturmiljöer som Trolldalen, Ryssbergen och värdefull kulturmiljö som Birka. Dessutom ser vi nu att det finns en chans för infrastrukturen att hänga med så att det inte behöver uppstå samhällsekonomiskt och klimatmässigt förödande köer i trafiken.

Texten på bilden:
Nu när NL:s politik att dämpa byggtakten har fått gehör finns möjlighet till   

- fler infartsparkeringar      

- storsatsning på kollektivtrafik (bussar och båtar)

- fler direktbussar in till stan från olika delar av Nacka

- smart prioritering av byggandet med framkomlighet i fokus

2020-05-05

Så här vill Nackalistan utveckla centrala Nacka

Skapa en stadspark med biologisk mångfald

Nackalistan har lämnat in en motion om att de nya stadsparker som skapas skall ha en inriktning och utformning för att skydda den biologiska mångfalden i kommunen. Det är extra viktigt nu när alliansen väljer att bygga bort olika grönområden att de som skapas nytt ges rätt förutsättningar redan från början. Motionen behandlades i kommunstyrelsen 2020-01-12.

2020-03-10

Satsa på barnen, medan tid är!

Barnen är det viktigaste vi har. Låt oss investera i dem och ge dem alla möjligheter att utvecklas med rörelse och aktiviteter. Gå gärna med i Facebook-gruppen Rädda Nackaidrotten för att följa debatten och få veta mer om föreningar och ideella krafters tankar och idéer om hur vi bygger ett samhälle där även barn och ungdomar får plats.

Och kanske viktigast av allt - låt oss överlämna en jordklot som är väl förvaltad till framtida generationer.

Texten på bilden:

 • Nu när byggtakten halveras - ge plats för idrottsytor nära bostadsområden och skolor.
 • Öka tryggheten och förebygg kriminalitet med fältassistenter och lokala poliser.
 • Låt klimat och miljö få högsta prioritet, för de ungas framtid.

2020-02-18

Företagare, vad är viktigast för er?

Nackalistan vill:

 • Prioritera framkomligheten och anpassa byggandet
 • Avsätta mer mark och fler lokaler åt småföretag och lättare industri
 • Underlätta för företag att hitta arbetskraft genom fler hyresrätter

Skurubron

Nu sker de första sprängningarna vid bygget av den nya skurubron. Alliansen tecknade för några år sedan ett avtal med Trafikverket där man valde att bron till två tredjedelar skall bekostas av broavgifter. Detta kommer alltså att bli en dubbelbeskattning av alla som nyttjar bron och som först skall betala för denna bro samt andra runt om i landet samtidigt som man alltså måste betala en gång till vid varje passage. Vi tycker detta är helt galet och vill se att avtalet omförhandlas.

2020-01-20

Nedläggningen av Naturskolan i Velamsund

Nackalistan vill bevara Naturskolan i Velamsund som under 31 år fungerat fantastiskt bra. Många pedagoger, skolledare och elever har vittnat om hur viktigt och väl fungerande verksamhet som bedrivs och aldrig förr har väl behovet av kunskaper i ekologi och miljökunskap varit så stora som nu. Alliansens förslag att lägga ner Naturskolan är dåligt underbyggt och en noggrannare genomlysning av nuvarande verksamhet borde göras innan man tar beslut om nedläggning. Läs artikeln i Mitt i Nacka här.

Vår politik

Som medlem är du varmt välkommen att delta i alla våra möten. Har du tankar, funderingar och frågor kan du ringa och prata med vårt oppositionsråd  eller någon av de andra förtroendevalda. Här  kan du läsa mer om vår politik.

 

Bli medlem

Vill du bli medlem? Årsavgiften är 100 kr. Inbetalning sker på bankgiro 5640-0708, Nackalistan. Meddela vad betalningen avser, dvs medlemsavgift för år 20XX eller t ex donation.

Bli medlem

Vill du bli medlem? Du väljer själv hur aktiv du kan/vill vara. Årsavgiften är 100 kr. Inbetalning sker på bankgiro 5640-0708, Nackalistan. Meddela din e-postadress, vad betalningen avser, dvs medlemsavgift för år 20XX eller t ex donation.