Senaste nytt från oss


2021-04-21

Se filmen om Älta centrum

Älta centrum står inför om- och tillbyggnad som är välbehövlig och i huvudsak positiv. Trots det beslut som togs av Nacka kommunfullmäktige den 12 oktober är dock flera problem fortfarande olösta. Till exempel måste Nacka kommun komma överens med Trafikverket om Ältavägen.

·       Vi vill att torget blir bilfritt istället för att korsas av en genomfartsgata

·       Vi vill att förskolans gård blir större enligt Boverkets rekommendationer

·       Vi vill att husen byggs så att innergårdarna får mer solljus

·       Vi vill ha yta för studieplatser/läsesal i biblioteket

Den politiska oppositionen bestående av S, NL, MP och V vill mer för Ältabornas räkning. 
Vi måste se det nya centrumet i ett 50-årsperspektiv!

 

2021-03-21

För en bättre trafiksituation i Nacka

Nackalistan arbetar för en bättre trafiksituation i Nacka. Just nu plågas kommunen av låg framkomlighet på vägarna, bristande bussförbindelser och en eftersatt Saltsjöbana. Läs mer om vad vi vill göra för stadsutveckling och trafik i Nacka här.

2021-03-08

Vi arbetar för ett bättre Nacka för barn och unga

 • Mer plats för idrott och lek nära barnen
 • Fler bostäder för unga
 • Välförsedda skolbibliotek med kunnig personal på varje skola
 • Närpoliser i alla kommundelar
 • Förebygg missbruk och kriminalitet med fler fältassistenter

2021-03-01

Långsiktighet behövs mot kriminaliteten

Närpolis, utökat samarbete mellan kommun, polis och föreningsliv och fler långsiktiga lösningar likt Eskilstuna är bland annat det som behövs för att stävja kriminaliteten i Nacka. Det skriver Mikael Carlsson och Bosse Ståldal i debattinlägget på NVP.se. Nedan följer texten i sin helhet.

Branden i Boo Folkets hus


Mordbrand i Boo Folkets Hus. Hela huset nerbränt, prislapp uppskattningsvis cirka 30 miljoner. Ständiga nyheter om rån, hot, våldsamma attacker, bilbränder, drogförsäljning och stölder. Rädsla och avtrubbning sprider sig. Även ungdomar drar sig för att vistas i området på kvällar. Fisksätra och Henriksdal är också drabbade. Vad händer när kommunen planerar att öka befolkningen med 50 000 inom 20 år, däribland 8 000 barn/ungdomar, och samtidigt fortsätter med årliga besparingar?

Klockan är fem i tolv. Polis och kommun måste bryta gängkriminaliteten nu, innan den växer sig starkare. Kameror räcker inte långt, de kriminella kan lätt undvika dem. Det måste till en långsiktig storsatsning likt jämnstora kommunen Eskilstuna med största möjliga samverkan mellan kommun, polis, socialtjänst, skola, föreningsliv och medborgare. Avgörande är att kommunen och polisen tar ledningen för att öka tryggheten.

Polisens omorganisation för drygt fem år sedan minskade kraftigt det förebyggande arbetet. Att det var ett stort misstag har många insett, även en och annan länspolismästare. Nackalistan (NL) föreslår än en gång kommunen att göra upp med polisen om att i första hand få närpoliser tillbaka till kommundelarna, och i andra hand få inrätta kommunala poliser genom en skatteväxling. Poliser med uppdrag att kontinuerligt arbeta i kommundelarna likt närpoliserna i Orminge och Fisksätra för 20–25 år sedan. 

Kommunen bör också inrätta lokala tjänster som fältassistenter för socialsekreterare. Det förebyggande arbetet måste börja tidigt i skolåldern.

Undertecknade har länge arbetat med och för barn och ungdomar, till exempel genom att bidra till att Nackapolarna bildades och att Nacka åtminstone under några år fick tillbaka närpoliser. Läget har varit oroande förr, men nu är vi djupt oroade över den eskalerande kriminaliteten. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan för att bidra till tryggheten.

Mikael Carlsson, NL
Oppositionsråd, Orminge- och Boo-bo sedan 1981
Bosse Ståldal, NL
Fritidsnämnden, Orminge- och Boo-bo sedan 1974

 

 

2021-02-24

Vi arbetar för ett mer företagarvänligt Nacka

2021-02-17

Rädda Hästhagens förskola!

Hästhagens förskola Google Maps

Foto: Google Maps

Alliansen i Nacka vill lägga ner den mycket uppskattade Hästhagens förskola. Grunden för ställningstagandet är ett mycket tunt och bristfälligt underlag.


Frågor vi i Nackalistan ställer oss är:
- Varför har kommunen inte underhållit fastigheten löpande som alla fastighetsägare behöver göra?
- Varför får vi inte se underlaget för de mycket höga kostnaderna för renovering av kök mm?
- Varför har det inte gjorts en löpande underhållsplan av fastigheten över tid?
- Varför gjordes inte insatser i tid av utbildningsförvaltningen för att förbättra läget?
- Hur rimmar förslaget med mångfalds- och öppenhetsprincipen?


Hanteringen av ärendet lämnar mycket övrigt att önska avseende tydlighet, transparens, information i tid mm. Medborgares och oppositionspolitikers möjligheter att agera har åsidosatts. Nackalistan känner igen mönstret från avvecklingen av Fisksätra skola som gick till på liknande sätt. Nackalistan är mycket kritiskt till detta och reserverade sig i kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU).

Läs mer i artikeln i Mitt i Nacka.

Skriv gärna på protestlistan!

2021-02-05

Läkarvård i äldreomsorgen

Läkarvård i äldreomsorgen

SVT berättade i ett nyhetsinslag att det inte finns några regler för hur mycket eller ofta personer på äldreboenden får träffa läkare. Tillgången till läkarvård riskerar att bli ett lotteri och väldigt ojämlikt.

Det vill vi göra något åt. Läs Nackalistans politikerinitiativ till Äldrenämnden, som just handlar om att de gamla på äldreboenden och inom hemtjänsten ska ha god tillgång till läkarvård.

2021-01-28

Årsrapport 2020

Under Nackalistans 15 år som det lokala och självständiga partiet i kommunen har våra väljare årligen fått en rapport. Så även i år. Stämningen är god, vi har fått fler engagerade medlemmar och vi laddar för nästa val med tillförsikt.

 • Kommunfullmäktige beslutade i oktober att halvera byggnadstakten i Nacka. En seger för Nackalistan, som länge kämpat för detta. Vi var det enda partiet som sade nej till tunnelbaneavtalet. Det saknas dessutom fortfarande en ekonomisk kalkyl för projektet Nacka bygger stad.
 • Vårt avslöjande om Nackas bluff ledde till att kommunen rasade från pallplats som bästa miljökomun till plats 53 i tidningen Aktuell Hållbarhets enkät. Miljön får inte fuskas med!
 • Nackalistan har fortsatt att kämpa för fler idrottsytor och kulturlokaler nära skolor och bostäder, och har låtit utreda behovet av fotbollsplaner fram till 2040. Du kan ladda ned rapporten här.
 • Nackalistan har drivit på för mindre förtätning på flera ställen i till exempel Solsidan, Björknäs och Norra Skuru. Vi har arbetat för ett mänskligare och klimatvänligare Nacka, med bevarande av Trolldalen och bildning av naturreservat av Skuruparken och hela Ryssbergen.

 

God fortsättning 2021!

2020-11-30

Kompletterande behovsutredning av fotbollsplaner i Nacka kommun, 2020-2040

Nackalistan är stolta över att kunna presentera en kompletterande behovsutredning av fotbollsplaner i Nacka kommun. Utredningen är beställd av Mattias von Malmborg, initiativtagare för Facebook-gruppen Rädda Nackaidrotten och en av många representanter för fotbollen i Nacka, samt Bosse Ståldal, ledamot av Fritidsnämnden och kommunfullmäktige för Nackalistan.

Syftet med utredningen är att undersöka behovet av fotbollsplaner i Nacka Kommun, i dagsläget och i framtiden.

Utredningen bygger på:

 • Information om fotbollsplaner enligt Nacka kommun.
 • Befolkningsprognosen år 2020–2040 från Nacka kommun.
 • Svenska fotbollsförbundets (SvFF) nya rekommendationer om planstorlekar.
 • Bokningsstatistik på fotbollsplaner från Nackas bokningssystem.

Sammanfattningsvis är det totala behovet av fotbollsplaner i dagsläget ca 8 fullstora 11-spelarplaner. Störst är behovet i Norra Boo där det behövs ca 2,5 fullstora 11-spelarplaner, ett behov som kvarstår år 2040. I framtiden år 2040 är det totala behovet 15 fullstora 11-spelarplaner varav ca 7 av dessa behövs på Västra Sicklaön. I rapporten dras slutsatsen att framtida fotbollsplaner bör lokaliseras till Västra Sicklaön i upptagningsområde 1, 2 och 3 samt område 6 eftersom det är i dessa områden den största befolkningstillväxten sker.

Ladda ner hela rapporten här.

Ovan: totalt behov av 11-spelarplaner år 2020. Nedan: totalt behov av 11-spelarplaner år 2040.

2020-11-13

Nackalistans mål och budget 2021

För år 2021 presenterar Nackalistan en budget där klimatet, välfärden, brottsbekämpning och stadsbyggnad sätts i fokus. Klimatet, därför att det är vår tids ödesfråga där bekämpning mot klimatförändring måste genomsyra alla nämnder och verksamheter. Välfärden, därför att det sämre ekonomiska läget annars riskerar att leda till bland annat större barngrupper i förskolan och mindre tid för brukare inom äldreomsorgen. Stadsbyggnad, därför att kommunen trots en ny, ”robust” genomförandeplan fortfarande inte kommer att åstadkomma en ekonomisk balans.

Budgeten hittar du här.

Vår budget handlar bland annat om att:

 • Nacka - på riktigt - ska sträva efter att bli Sveriges bästa miljökommun
 • Skapa bostäder också för dem med tunnare plånböcker
 • Öka nackamedborgarnas möjligheter att påverka byggplaner
 • Minska droganvändning och social utslagning genom förebyggande satsningar
 • Långsiktigt ha en budget i balans

2020-10-17

Vad händer med Solsidan och Nackas villasamhällen?

Det finns planer på att göra förändringar i Solsidan vad gäller förtätningsgrad. Mer bebyggelse leder till ökad trafik. Mönstret går igen i hela Nacka och ingår i planen för förtätning i samband med tunnelbaneutbyggnaden. Effekten av detta blir minskning av grönytor och mindre hänsyn till arkitektoniska värden. Områdenas karaktär kommer att sakta brytas ned och själen försvinna.

Nackalistan är ett lokalt parti och delar många av Solsidebornas synpunkter angående Solsidans framtid och utveckling. Den sammanfattning av yttranden som fanns i samrådsredovisningen som skickats till Solsidans alla fastighetsägare har vi funnit vara missvisande:

Nästan alla Solsidebor som framfört sin uppfattning i samrådet anser att ursprunglig plan (S123) ska gälla, med tillägget att befintliga stora villor får inredas med maximalt tre lägenheter 

 • I planförslaget motiveras maximalt två lägenheter för alla fastigheter med det missvisande påståendet att Solsideborna tycker så, vilket alltså inte stämmer
 • Kultur- och naturvärdena har i verkligheten vid bygglov varit underordnade exploateringsintresset
 • Trafiken jämförs med hur det skulle bli i framtiden med obegränsad förtätning enligt DP574, inte med den nuvarande situationen 

Nackalistan har förstått att en stor del av fastighetsägarna fortfarande värnar om Solsidans grönområden, inte vill ha en ökad biltrafik eller större parkeringsytor.    Man tycker att områdets karaktär är så värdefull att den ska behållas i oförändrat skick, sånär som på mycket stora fastigheter som i vissa fall kan få inrymma fler lägenheter enligt plan S123.

Vi uppmanar fastighetsägarna i Solsidan som delar uppfattningen, att ansluta sig till uppropet för bevarande av Solsidans kulturmiljö och natur.

Nackalistan har fått del av några nummer av ”Solsidan News”. Där framgår att de som vill ansluta sig till uppropet lättast gör det genom att i god tid innan den 22 oktober maila till ralf.corin@abc.se och ange namnen på dem som stödjer samt den egna fastighetsbeteckningen.

2020-10-15

Uttalande m.a.a. branden i Boo Folkets Hus

Tidigt på morgonen den 15 oktober började det brinna i Boo Folkets Hus. En mötesplats, fritidsgård, replokal för såväl gamla som små har gått upp i lågor. Vår Bosse Ståldal som tidigare varit verksamhetschef och alltid varit engagerad i Boo Folkets Hus var på plats tidigt och hjälpte till med den akuta krishanteringen. Nackalistan stöttar personalen och föreningarna och önskar dem kraft och styrka att driva verksamheten vidare trots alla svårigheter.

Lyssna gärna på det Bosse Ståldal hade att säga till P4 Stockholms reporter på morgonen, samt medlemmen Staffan Waerndts ord om det som har hänt.

Vill du stödja Boo Folkets Hus och Folkans fritidsgård?

Swish: 123 174 70 39 (Ange gärna ”Folkan lever” som meddelande)
Bankgiro: 914-2894 (Ange gärna ”Folkan lever” som meddelande)

 

Maila ulf.oberg@boofolketshus.se om du har inredning, pingisbord, spel m.m. att skänka.

2020-09-08

Bygg för barn och unga

Vi värnar Nackas grönområden

2020-06-03

Nackalistans kultur- och demokratipriset 2020 går till Skuruparkens vänner

Gunilla Ingmar mottar priset från Christina Ståldal

Föreningsordförande Gunilla Ingmar med diplom och blombukett
 samt Nackalistans Christina Ståldal som fick äran att dela ut priset.  
Foto: Lina Olsson

 

Nackalistan har enhälligt beslutat att årets Kultur- och demokratipris tilldelas Skuruparkens vänner för deras oförtröttlig kamp för att Skuruparken ska bli naturreservat. Förutom hedersbetygelsen får föreningen även 5 000 kr. Föreningens ordförande Gunilla Ingmar  fick motta diplomet på föreningens årsmöte 3 juni. Deltog från Nackalistan gjorde Christina Ståldal och Lina Olsson.


Motivering:
Skuruparken som ligger vid Skurusundet i Nacka är ett viktigt friluftsområde för många människor. Den är även hem för många växt- och djurarter och dessutom en kulturhistorisk park från 1700-talet. Denna gröna fristad behöver få ett permanent skydd som naturreservat, då status som grönområde kan upphävas genom ett enda fullmäktigebeslut.

Det insåg Gunilla Ingmar och andra engagerade personer då de för drygt 15 år sedan startade Skuruparkens vänner. Sedan dess har föreningen oförtröttligt försökt förverkliga målet om Skuruparken som naturreservat trots många formella hinder på vägen i Nacka kommun. Varje gång ett nytt stopp har uppkommit så har silverpantrarna (den stora gruppen äldre personer som föreningen mest består av) tagit nya tag och mobiliserat alltmer stöd för sin sak. 

Demokratin utövas inte bara på valdagen utan också varje dag däremellan. Skuruparkens vänner och dess ordförande Gunilla Ingmar har gjort ett demokratiskt hästjobb för parkens bevarande. De ger inte upp fast motståndet ibland tycks kompakt. Skuruparkens vänner är en förebild för unga och gamla miljöintresserade personer genom sin kamp för ett naturreservat. Det är ett arbete som förtjänar att uppmärksammas, och föreningen är synnerligen värdiga mottagare av Nackalistans demokrati-och kulturpris år 2020.

För mer information, kontakta:

Christina Ståldal, gruppledare, 072-550 3475

Mikael Carlsson, oppositionsråd, 073-065 9786

2020-05-26

Seniorer, titta hit!

2020-05-19

Bygg Fisksätra för framtiden

Fisksätra är redan idag Sverige mest tätbebyggda tätort. Nya bostäder är inte vad området behöver mest av allt. Om det absolut ska byggas hade Nackalistan hellre sett att den södra parkeringen bebyggts först, och att erfarenheter av det dragits innan man eventuellt gör något drastiskt åt Fisksätras framsida.

Nu kommer istället fler bostäder nära tåget. Befintliga hyresgästers utsikt skyms och det riskerar att bli väldigt mycket buller för de som flyttar in i de nya husen. Vi är starkt kritiska mot att detaljplanen för Fisksätra Entré knappt nämner Fisksätra Folkets hus. Däremot innefattar den trånga gränder utan insyn mellan husen, vilket kan öka upplevd otrygghet. 

Några exempel på hur Nackalistan vill utveckla Fisksätra:

 • Engagera de boende på ett tidigt stadium i byggplaneringen.
 • Renovera Fisksätras framsida med större hänsyn till befintliga hus
 • Bygg en simhall i samverkan med Stena
 • Permanenta lokaler för Fisksätra Folkets hus
 • Multihallen klar senast 2022
 • Förverkliga äntligen gång- och cykelvägen runt Fisksätra
 • Ge fler ungdomar jobb med att hålla området rent och fint 
2020-05-19

Tips: styrdokument på nacka.se

Visste du att varje kommun utöver kommunallagen regleras av lokalt beslutade styrdokument? På Nacka kommuns webbsida kan du hitta lokala föreskrifter, de senast beslutade taxorna, reglementen med mera. Samtliga dessa dokument är offentliga handlingar.

Du kan hitta styrdokumenten här.

2020-04-07

Tack, Nackabo ...

... för att du erbjudit dig att handla åt gHänder som håller ett hjärta.rannen, stannat hemma om du kunnat, gått till jobbet om du är frisk och måste, stöttat dina lokala företag, skrivit brev och ringt till äldre som är isolerade, bjudit vårdpersonalen på mat, inte uppsökt vården i onödan, informerat dig, varit källkritisk, hållit humöret uppe och mycket mer …

Ett särskilt tack till dig som jobbar inom vård, äldreomsorg, förskola, skola, sophämtning, städning och annan viktig samhällsservice!

Vi kommer att klara det här
TILLSAMMANS

Kontakta gärna Nackalistan med dina tankar och funderingar.

2020-05-12

Bygg Boo med förnuft

2020-03-17

Fokus på framkomligheten, medan tid är!

I januari aviserade den styrande alliansen i Nacka plötsligt att bostadsmålet skulle halveras. Den höga byggtakten som Nackalistan kritiserat från början skulle därmed dämpas rejält. 

Nackalistan välkomnar nyheten, men är kritisk mot tystnadskulturen som präglar Nacka kommuns ledning. Ingenting av det här hade vi i oppositionen fått veta, trots att vi i Nackalistan ställt frågor om bland annat den vikande bostadsmarknaden så sent som i höstas. Det strider mot demokratiska principer som ska gälla i vårt samhälle, där även en politisk opposition ska kunna få ärliga svar på sina frågor.

Vad gäller själva sakfrågan ser vi dock stora möjligheter nu med att INTE bygga i värdefulla naturmiljöer som Trolldalen, Ryssbergen och värdefull kulturmiljö som Birka. Dessutom ser vi nu att det finns en chans för infrastrukturen att hänga med så att det inte behöver uppstå samhällsekonomiskt och klimatmässigt förödande köer i trafiken.

Texten på bilden:
Nu när NL:s politik att dämpa byggtakten har fått gehör finns möjlighet till   

- fler infartsparkeringar      

- storsatsning på kollektivtrafik (bussar och båtar)

- fler direktbussar in till stan från olika delar av Nacka

- smart prioritering av byggandet med framkomlighet i fokus

2020-05-05

Så här vill Nackalistan utveckla centrala Nacka

Skapa en stadspark med biologisk mångfald

Nackalistan har lämnat in en motion om att de nya stadsparker som skapas skall ha en inriktning och utformning för att skydda den biologiska mångfalden i kommunen. Det är extra viktigt nu när alliansen väljer att bygga bort olika grönområden att de som skapas nytt ges rätt förutsättningar redan från början. Motionen behandlades i kommunstyrelsen 2020-01-12.

2020-03-10

Satsa på barnen, medan tid är!

Barnen är det viktigaste vi har. Låt oss investera i dem och ge dem alla möjligheter att utvecklas med rörelse och aktiviteter. Gå gärna med i Facebook-gruppen Rädda Nackaidrotten för att följa debatten och få veta mer om föreningar och ideella krafters tankar och idéer om hur vi bygger ett samhälle där även barn och ungdomar får plats.

Och kanske viktigast av allt - låt oss överlämna en jordklot som är väl förvaltad till framtida generationer.

Texten på bilden:

 • Nu när byggtakten halveras - ge plats för idrottsytor nära bostadsområden och skolor.
 • Öka tryggheten och förebygg kriminalitet med fältassistenter och lokala poliser.
 • Låt klimat och miljö få högsta prioritet, för de ungas framtid.

2020-02-18

Företagare, vad är viktigast för er?

Nackalistan vill:

 • Prioritera framkomligheten och anpassa byggandet
 • Avsätta mer mark och fler lokaler åt småföretag och lättare industri
 • Underlätta för företag att hitta arbetskraft genom fler hyresrätter

Skurubron

Nu sker de första sprängningarna vid bygget av den nya skurubron. Alliansen tecknade för några år sedan ett avtal med Trafikverket där man valde att bron till två tredjedelar skall bekostas av broavgifter. Detta kommer alltså att bli en dubbelbeskattning av alla som nyttjar bron och som först skall betala för denna bro samt andra runt om i landet samtidigt som man alltså måste betala en gång till vid varje passage. Vi tycker detta är helt galet och vill se att avtalet omförhandlas.

2020-01-20

Nedläggningen av Naturskolan i Velamsund

Nackalistan vill bevara Naturskolan i Velamsund som under 31 år fungerat fantastiskt bra. Många pedagoger, skolledare och elever har vittnat om hur viktigt och väl fungerande verksamhet som bedrivs och aldrig förr har väl behovet av kunskaper i ekologi och miljökunskap varit så stora som nu. Alliansens förslag att lägga ner Naturskolan är dåligt underbyggt och en noggrannare genomlysning av nuvarande verksamhet borde göras innan man tar beslut om nedläggning. Läs artikeln i Mitt i Nacka här.