Centrala Sicklaön

Centrala Sicklaön skulle kunna kallas Nackas hjärta. Här ligger kommunhuset, Nacka gymnasium med sina drygt två tusen elever, Nacka IP och köpcentrumet Nacka Forum. Bebyggelsen är blandad. De nyare bostadsområdena som Järla Sjö, Nacka Strand, Nacka Forum och Jarlaberg består framförallt av flerfamiljshus. Storängen, Lillängen och Vikdalen är äldre villaområden där de flesta hus är byggda från slutet av förra sekelskiftet och fram till 1960-talet. Här finns också Nyckelviken med sina fina promenadstråk och närhet till havet, och badsjöar som Långsjön och Järlasjön.

Hela centrala Sicklaön är under snabb förändring då stora delar av området kommer att förtätas och bebyggas med nya bostäder, samtidigt som tunnelbanan ut till Nacka byggs. Befolkningen i den här delen av Nacka beräknas öka med mer än 50% fram till 2026. Allt detta kommer få stora konsekvenser för centrala Sicklaön, både under själva byggtiden och på längre sikt.

 

Mycket rivs för att ge plats åt nytt

Nacka gymnasium, Nackas nuvarande gymnasieskola som var byggklar 1980, kommer att rivas och flyttas, liksom flera andra byggnader som t ex brandstationen och Nacka simhall. Nacka IP, som länge varit ett viktigt nav för idrotten i Nacka, kommer till stora delar att bebyggas med bostäder. Situationen för barn och ungdomsidrotten är svår redan idag, med brist på idrottshallar och fotbollsplaner. Med det stora antalet nya invånare kommer situationen bli än värre, och de anläggningar som planeras i andra kommundelar är långt ifrån tillräcklig. Möjligheten att utöva sport på fritiden är viktig ur ett folkhälsoperspektiv, men det har också en viktig social funktion. När idrottsytor förläggs långt ifrån där människor bor blir den mindre tillgänglig för det stora flertalet, samtidigt som biltrafiken riskerar att öka. Nackalistan är det parti som kämpat hårdast för att bygga ut idrotten i Nacka. Det har vi gjort tillsammans med nätverk och eldsjälar inom idrotten i hela Nacka. Att Nacka bygger stad får inte ske på bekostnad av barns och ungdomars möjlighet till idrott och kultur i kommunen.

Nackalistan vill att Nacka ska byggas med eftertanke, så att Nackas speciella karaktär bevaras. Därför är vi kritiska till exploateringen av Birkaområdet. Att bevara Nackas grönområden, både stora och små, är viktigt ur många aspekter. Närhet till grönområden har visat sig vara viktigt för människors välbefinnande, och därför vill vi bevara Lillängsskogen och ekbacken vid Storängen. Större grönområden är positivt för den biologiska mångfalden och blir ännu viktigare med ett framtida förändrat klimat. Nackalistan vill bevara hela Ryssbergen som är en del av den viktiga gröna lunga som sträcker sig från Stockholm i väster och till Nacka i nordost, och låta området bli naturreservat.

Det som nu byggs i Nacka ska göras så miljövänligt och klimatsmart som möjligt, med den senaste tekniken, gärna trähus istället för betong, och solceller där det är lämpligt. Nackalistan vill ha tätare båttrafik från Nacka strand in till city för att avlasta både kollektivtrafik och vägnät. Vi vill även se en utredning av kostnader för en eventuell överdäckningen över Värmdöleden. Värmdövägen och Vikdalsvägen ska utformas så att de har plats för både bilar, bussar, cyklar, fotgängare och trädplanteringar med skelettjord.

Ett problem som småföretag står inför i Nacka är höga hyror som riskerar att slå ut mindre affärsverksamheter. Företagen behöver lokaler till rimliga hyror för att kunna utvecklas i kommunen, vilket också skapar arbetstillfällen här. Restauranger, caféer, butiker, cykelreparatörer och annan service ger ett levande Nacka.