Dina förtroendevalda

Mikael Carlsson

Kontakt: mikael.carlsson@nackalistan.se, 073-065 97 86
Kommundel där jag bor: Boo
Titel: oppositionsråd
Yrke/erfarenheter: Lärare, förskolechef, projektchef/insatschef i flertalet internationella projekt riktade mot barn och folk på flykt.
Förtroendepost(er): Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden.

Så väcktes mitt politiska engagemang: 1995 dödades John Hron av nynazister utanför Kungälv. Jag blev omskakad och bestämde mig för att detta inte var en värld jag ville ha och läste i samma veva citatet "var den förändring du vill se i världen", så då började jag engagera mig politiskt.

Därför är jag med i Nackalistan: Nackalistan är ett fantastiskt folkrörelseparti som är fyllt av eldsjälar. Jag tycker att vi värnar demokratin och är ett parti som gör saker på ett nytt sätt, vilket är otroligt spännande och givande. Jag älskar närheten vi har – när andra partier formar sin politik på kongresser runt om i landet en gång per år, så gör våra medlemmar det på möten här varje månad.

Det här brinner jag för: Att skapa ett samhälle där alla känner sig trygga, uppskattade och som en viktig del av helheten. Där alla människor har möjlighet att forma sina liv och förverkliga sina drömmar. Ett samhälle där vi förstår att våra olikheter är vår styrka och att vi lever i samklang med varandra och naturen.

Christina Ståldal

Kontakt: christina.staldal@telia.com, 072-550 34 75
Kommundel där jag bor: Boo
Titel/Utbildning: Fil.mag., bibliotekarie
Yrke/Erfarenheter: Bibliotekschef Värmdö, politisk sekreterare
Förtroendepost(er): Gruppledare Nackalistan. Ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt dess utskott, ersättare kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Så väcktes mitt politiska engagemang: Jag har alltid varit politiskt intresserad av både inrikes- och utrikesfrågor. Kring 2004 var vi en grupp personer som var kritiskt inställda till vad som hände i Nacka och ville kunna påverka. År 2005 bildade vi partiet Nackalistan där jag kom att ingå. I valet år 2006 kom NL in i Nacka kommunfullmäktige.

Därför är jag med i Nackalistan: Det är ett parti som vågar gå sina egna vägar i lokalpolitiken utan att ta hänsyn till vad ett parti på riksplanet tycker eller planerar. Det gör att vi är en sann fri röst och tar hänsyn till kommunens och dess medborgares synpunkter mycket mer än andra partier. Att det är ett oberoende parti är ytterligare en fördel.

Det här brinner jag för: Stadsplanefrågor kopplade till miljöhänsyn, arkitektur och barnperspektiv. Kultur, inte minst bibliotek och kulturens yttrandefrihet. Demokrati och medborgarnas möjlighet till påverkan och allra mest nu, framtiden och miljön för kommande generationer.

Lina Olsson

Kontakt: lina.olsson@nackalistan.se, 070-698 24 14
Kommundel där jag bor: Älta
Titel/Utbildning: civilingenjör
Yrke/erfarenheter: Egen företagare, politisk sekreterare
Förtroendepost(er): Ledamot i kommunfullmäktige, 2:a vice ordförande i Natur- och trafiknämnden, ersättare i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, styrelseledamot i Nacka Vatten och Avfall, styrelseledamot i Nacka Energi.

Så väcktes mitt politiska engagemang: Jag har arbetat ideellt i lokala miljöorganisationer sedan 2010. I december 2016 klev jag in i Nackalistan för att främja miljöarbetet i Nacka kommun genom att arbeta för en hållbar samhällsplanering och utökade miljökrav.

Därför är jag med i Nackalistan: Det är ett lokalt och obundet parti som lyssnar på boende, föreningar och företag i Nacka, och som helhjärtat arbetar för Nackas medborgare, miljö och utveckling.

Det här brinner jag för: miljö, natur, trafik, bygg, plan och infrastrukturfrågor

YuSie Rundkvist Chou

Kontakt: yusie.chou@nackalistan.se, 070-928 27 68
Kommundel där jag bor: Fisksätra
Titel/Utbildning: psykolog, fd journalist
Yrke/erfarenheter: nyhetsreporter, simlärare, tolk/översättare, egenföretagare, politisk sekreterare
Förtroendepost(er): ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Arbets- och företagsnämnden samt dess utskott

Så väcktes mitt politiska engagemang: Mitt politiska intresse väcktes nog redan under tonåren med bl a sittstrejker mot Dennispaketet på Kungsgatan, men det riktiga engagemanget och insikten om att jag faktiskt kan bidra till konkret förändring kom när jag upprördes av att den nya simhallen i Saltsjöbaden/Fisksätra skulle fortsätta att placeras i Saltsjöbaden, trots att det låg i glesbebyggt villaområde och långt från kollektivtrafiken. Dessutom är folkhälsotalen mycket sämre i Fisksätra och många fler där behöver lära sig att simma! Innan dess brydde jag mig inte om kommunpolitiken och tänkte att de styrande nog försöker göra sitt bästa för att fatta beslut som ska gynna flest kommuninvånare och gärna de som har störst behov, men nu förstod jag att så inte är fallet.

Därför är jag med i Nackalistan: Under mitt arbete för simhall i Fisksätra upplevde jag att Nackalistan var det parti som lyssnade mest på faktaargument och som också ställde upp och hjälpte oss helhjärtat när de hade tagit ställning. Jag gillar också att det är ett lokalt och obundet parti med en stark kompass för rättvisa och som arbetar för långsiktig hållbarhet.

Det här brinner jag för: Att motverka klimatkrisen och miljöförstöring är just nu överordnat allt annat, men jag känner även ett starkt engagemang för rättvisefrågor, t ex att minska sociala och ekonomiska klyftor bland våra kommuninvånare. Då är det viktigt med utbildning och nära till bra skolor för barn och unga, samt möjligheter till meningsfull sysselsättning och fritid för alla. Hyreslägenheter som folk har råd med är viktigt – vi kan inte bara ha en kommun för höginkomsttagare, visserligen ser våra skolresultat väldigt bra ut då (som de gör nu t ex) men det innebär bl a att vi får svårt att rekrytera folk som undersköterskor, vårdare, köksbiträden, förskolelärare, barnskötare etc. Simundervisning till barn, nyanlända och till vuxna som inte kan simma är en billig livförsäkring som kommuner tidigare tog mycket större ansvar för, men inte gör längre - det skulle jag gärna ändra på i Nacka.

Bosse Ståldal

Kontakt: bosse.staldal@nackalistan.se, 070-699 10 53
Kommundel där jag bor: Boo
Titel/Utbildning: Samhällsentreprenör
Yrke/erfarenheter: Folketshuschef, fritids- och föreningsledare, egenföretagare
Förtroendepost(er): Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Fritidsnämnden

Så väcktes mitt politiska engagemang: På 60-talet reagerade jag starkt mot förtrycket av svarta i USA och Sydafrika samt Vietnamkriget.

Därför är jag med i Nackalistan: NL är ett fritt och obundet parti som vågar lyfta på alla stenar och tänka nytt utan skygglappar och som lyssnar på medborgarna.

Det här brinner jag för: idrotts- och kulturfrågor, demokrati, miljö och klimat, trafik

Shahin Malak

Kontakt: shahin.malak@nacka.se
Jag kom till Sverige som politisk flykting. Politiska frågor har alltid funnits i familjen och följt mig som en röd tråd. Jag kom in i Nackalistan när de började arbeta med detaljplaner där jag bor. Då insåg jag vikten av närdemokrati och anslöt mig till Nackalistan som har denna profil.

Jag arbetar som socialsekreterare. Jag har studerat gruppanalys och är intresserad av kultur, miljö och samhällsfrågor, det sistnämnda ur såväl historiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv.

Lamin Jatta Modigh

Kontakt: lamin.jatta.modigh@nackalistan.se
Bor: Fisksätra
Yrke: Kommunikatör
Förtroendeposter: Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Kulturnämnden, ledamot i Val- och demokratinämnden, suppleant i styrelsen för Nacka Energi.

Så väcktes mitt politiska engagemang: Jag har länge varit intresserad av politik, om än inte på just partipolitisk nivå. Som många andra i min generation blossade dock engagemanget upp kring Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010. Det fick mig att läsa på mer om samhällsfrågor, vad som folk i allmänhet känner att de saknar, och vad partierna har att erbjuda. Efter valet 2014 började jag även fundera på att engagera mig partipolitiskt.

Därför är jag med i Nackalistan: Jag har länge känt mig besviken på den politik som har förts i Nacka. Den styrande majoriteten ser inte till alla invånares bästa och har gång på gång ignorerat högljudda röster i mindre resursstarka kommundelar. Nackalistan tror däremot på en rättvis politik, vi bryr oss om hela Nacka och verkar för alla invånares intressen. Exempel på detta är vår kamp mot orättvisa vägavgifter, arbetet för en mer rättvis spridning av kultur- och idrottsanläggningar och för mer öppenhet i kommunens nämnder och styrelser.

Det här brinner jag för: Jag brinner för rättvisa oavsett bakgrund, och detta inkluderar naturligtvis möjligheten för alla att få en bostad med rimlig yta och till rimligt pris, kollektivtrafik som når så många som möjligt, likvärdig kommunal service för invånare i hela kommunen, med mera.

Kristina (Tina) Granlund

Kontakt: kristina.granlund@nacka.se, 070-643 57 94
Kommundel där jag bor: Sicklaön
Titel/Utbildning: Civilekonom, researcher
Yrke/erfarenheter: Inköpare, konsult, säljare, utredare, egenföretagare, politisk sekreterare
Förtroendepost(er): Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i BRÅ, ersättare i Överförmyndarnämnden

Så väcktes mitt politiska engagemang: Jag har varit samhälls- och politiskt intresserad i hela mitt liv och var engagerad i moderat skolungdom i tonåren, när bland annat löntagarfonderna var ett hett ämne. Mitt intresse för miljöfrågor väcktes betydligt senare, när jag gick en utbildning i Hållbar samhällsutveckling på Stockholms universitet. Jag valde att engagera mig för Nackalistan före valet 2018 eftersom jag tyckte att samhällsutvecklingen på många områden var på väg åt fel håll, med ökad främlingsfientlighet och växande klimathot.

Därför är jag med i Nackalistan: Jag gillar att NL varken är "höger" eller "vänster". För oss är sakfrågorna viktigast. Nackalistan är ett oberoende parti som vill utveckla Nacka på ett sunt och förnuftigt sätt, och som lyssnar på Nackas invånare.

Det här brinner jag för: En hållbar samhällsutveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Grönområden ska bevaras och idrottsytor finnas i människors närhet. Byggandet ska ske med hänsyn till miljö, klimat och människors olika behov, och satsningar ska göras på alla kommundelar.

Carin Larsson

Kontakt: carin.larsson@nacka.se
Sysselsättning: Pensionär, tidigare försäkringshandläggare
Förtroendeposter: Ersättare i Natur- och trafiknämnden samt Äldrenämnden

Så startade mitt politiska engagemang: Har varit med i Nackalistan sedan partiet startades 2005. Anledningen var från början de höga gatukostnaderna i kommunens förnyelseområden.

Varför Nackalistan? Jag är med i Nackalistan för att partiet fortfarande arbetar för lägre gatukostnader. Partiet arbetar också för att bevara naturen i kommunen och för att bevara den biologiska mångfalden samt för att det ska byggas i varsam takt när Nacka bygger stad.

Hjärtefråga: Jag brinner för att bevara den biologiska mångfalden inom kommunen. 

Anna Sundberg

Kontakt: anna.sundberg@nacka.se
Kommundel där jag bor: Centrala Sickalön
Utbildning: Distribution och kontorslinjen, djurskötarkurs
Yrke/erfarenheter: Mångsysslare som bl a jobbat i butik och på kontor, bilverkstad, med djur och växter, som yrkeschaufför, filmstatist, inom musikbranschen, bokförlag mm. Även varit volontär i olika sammanhang som Svenska kyrkan och Stadsmissionen.
Förtroendepost(er): Ersättare i Val- och demokratinämnden.

Så väcktes mitt politiska engagemang: 2016 blev jag starkt engagerad i frågan om att bevara natur- och kulturområden överlag, och i synnerhet Lillängsskogen. Jag började en massiv dörrknackningsinsats för att skapa opinion i området.

Därför är jag med i Nackalistan: Jag upplever att NL allmänt lyssnar på folk och tar till sig av information och fakta som de får.

Det här brinner jag för: Att bevara kultur- och naturområden, skydda nyckelbiotoper och biologisk mångfald i sjöar och skogar. Att verka för hyreslägenheter med rimliga hyror och arbeta mot hyreshöjningar som t ex marknadshyror, lyxrenoveringar i befintliga och nyproducerade hyreslägenheter. Återvinna och återbruka är viktigt att tillämpa för miljön. Demokratifrågor = tillit t ex att lyssna in medborgare, förslag, åsikter och idéer. Hjälpinsatser i olika former för socialt utsatta personer, åtgärder för att minimera kriminalitet och frustration i samhället överlag. En bättre fungerande sjukvård med tryggare skyddsnät. Förhindra mobbing mm.

Hans Larsson

Kontakt: hans.larsson@nackalistan.se
Sysselsättning: OVK-besiktningsman
Förtroendeposter: Suppleant i styrelsen för Nacka Vatten och Avfall AB

Så startade mitt politiska engagemang: Har varit med i Nackalistan sedan partiet startades 2005. Anledningen till att jag engagerade mig var de vansinniga kostnader som kommunen tar ut för gator i förnyelseområdena.

Därför är jag med i NL: Jag är med i Nackalistan för att partiet arbetar för lägre gatukostnader i förnyelseområdena samt arbetar för att få in mer demokrati inom kommunen. Det är också det jag främst brinner för inom partiets arbete, samt att infrastrukturen utvecklas.

Päivi Dahlin

Kontakt: paivi.dahlin@nackalistan.se

Jag heter Päivi Dahlin och bor i Saltsjö-Boo. Jag har varit lågstadielärare i 40 år. Nu när jag är pensionär kan jag ägna mig åt politiken, som kan göra skillnad för oss Nackabor.

Eftersom Nackalistan är ett lokalt parti är jag fri att arbeta just med de frågor som berör min omgivning. Jag är ledamot i Äldrenämnden och Kulturnämnden.

Under min studietid jobbade jag inom äldrevården och hemtjänsten, nu är jag själv pensionär. Detta har jag i bagaget när jag engagerar mig för att samhället ska ta till vara de äldres omfattande livs-och arbetserfarenheter, erbjuda ett meningsfullt åldrande och respektfull omvårdnad när krafterna tryter.

Kulturen har alltid varit viktig för mig, mest som konsument av litteratur, konst, musik, dans, historia etc. Vi översköljs av olika intryck. Och med min lärarerfarenhet vet jag att barnen, som är våra kulturbärare, lär bäst när alla deras sinnen stimuleras. Jag vill kämpa för alla barns optimala utveckling just genom att erbjuda dem möjligheter att utvecklas genom ett mångsidigt kulturellt utbud.

Skolbiblioteken med utbildad och engagerad personal och inspirerande böcker är min hjärtefråga. De äldre i samhället ska självklart erbjudas kulturella aktiviteter att avnjuta och att delta i.

I övrigt är jag även naturintresserad - jag fjällvandrar, åker skidor, golfar, springer och simmar i våra rena sjöar nästan året runt. För mig är Nackalistan synonymt med ett välmående Nacka med invånare som är i harmoni med sig själva och sin omgivning.

Ingela Walck

Kontakt: ingela.walck@nacka.se
Kommundel där jag bor: Älgö
Utbildning: Ekonomi och journalistik
Yrke/erfarenheter: Journalist inom dags och fackpress, också ideellt i egenskap av redaktör för Riksförbundet Stoppa Rasismens tidning på 90-talet.
Förtroendepost: En av åtta kommunrevisorer med uppdrag att granska och bedöma ansvarstagandet i den verksamhet som bedrivs i Nacka kommun

Så väcktes mitt politiska engagemang: Jag grävde där jag stod vid tiden för detaljplaneläggningen av Älgö och gillade inte riktigt vad jag såg.


Därför är jag med i Nackalistan: Det var en naturlig fortsättning på mitt tidigare engagemang lokalt på Älgö i styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening som då arbetade aktivt för att tillvarata fastighetsägarnas intressen och inflytande på närmiljön, bland annat genom aktiv bevakning av älgörelaterade frågor i kommunalpolitiken. Nackalistans politiska profil stämmer med mina värderingar och jag ser partiet som en oerhört viktig kugge för vitalisering av den politiska processen i Nacka kommun.

Det här brinner jag för: Kanske mitt nya politiska uppdrag. Det är onekligen intressant att sitta i kommunrevisionen och det handlar ju i grund och botten om försvar av de demokratiska spelreglerna.