Vår politik

Nackalistan arbetar nära Nackas medborgare. Du kan alltid höra av dig till oss. Partiet växte till 8,7% i valet 2018. Nu har vi ett oppositionsråd, politiska sekreterare och 5 ledamöter i kommunfullmäktige. Vi deltar i kommunstyrelsen och i de flesta nämnder.

Vi gick till val på följande valmanifest:

  • Arbeta i enlighet med Sveriges klimat- och miljömål
  • Bygg med förnuft och i en lugnare takt
  • Utveckla demokratin med insyn, närhet och öppenhet till invånare
  • Hela Nacka ska leva - skolor, idrottsytor, kultur, mötesplatser och företag ska finnas och utvecklas i alla kommundelar
  • Förebygg ohälsa och sociala problem samt öka tryggheten genom tidiga insatser med fältassistenter, kommunala poliser och en äldrevänlig bebyggelseplanering
  • En budget i balans med täta långtidsprognoser

Hållbar och demokratisk samhällsplanering 

Nacka är Sveriges 11:e mest tätbebyggda kommun, och ännu fler vill bo och verka här. Kommunen ska vara välkomnande både mot gamla och nya nackabor. Mot ”Nacka bygger stad”, trafikkaos och överexploatering, ställer Nackalistan noggrann planering i en takt som trafik, miljö och människor klarar.

Med genomtänkt nybyggnation vill Nackalistan skapa socialt och miljömässigt hållbara lokalsamhällen i hela Nacka. Kommunikationer samplaneras med nya bostadsområden så att Nackas invånare lätt kan ta sig till arbeten, skolor och affärer. Äldres behov av boende och anpassningar måste prioriteras.

Nya bostäder som byggs ska vara för alla plånböcker, samt med miljöhänsyn och barnperspektiv i fokus. Gärna trähus med ljusa gårdar som byggs på redan ianspråktagen mark och inte på värdefull naturmark. Grusvägar ska bevaras så att dagvatten renas på ett naturligt sätt. Små och stora grönområden ska värnas. Mängden ekologiska hus, så kallade passivhus, ska öka, liksom energihushållningen.

Ekonomi i balans 

Med god hushållning, långsiktig planering och väl genomförda risk- och konsekvensanalyser är vi rädda om skattebetalarnas pengar.

Nackalistan vill vara sparsamma med försäljningar av den kommunala förmögenheten i form av mark och fastigheter. Om Nacka byggs med förnuft och under en längre tidsperiod än den nu planerade hinner ekonomi, teknik, människor och trafik med i utvecklingen. Nacka har skrivit på ett tunnelbaneavtal, men kan dra ut på tiden för den stipulerade nybyggnationen mot en liten avgift. Denna avgift ska ställas mot enorma kostnader för överexploatering av dyra bostäder samt mot förlorad välfärd samt förseningskostnader och tidsspillan i trafiken.

Nackas planer ska från start ha goda och väl underbyggda ekonomiska prognoser så att politikerna vet troliga kostnader och konsekvenser för alla projekt. Med tätare ekonomiska framtidsprognoser får politiken bättre underlag för sina beslut. Vi vill inte se fler önskekalkyler som i stadshusskandalen eller det kommande bygget av Näckenbadet. Öppenhet och transparens behövs för medborgare och beslutsfattare i enlighet med revisorernas krav.

Småhusägare ska inte tvingas betala extraskatt på hundratusentals kronor för renovering av befintliga vägar.

Hållbar välfärd 

Nackalistan möter barn, ungdomar, vuxna och äldres behov med förebyggande och främjande verksamhet. Tillgången till utbildning, fritidsaktiviteter, idrott, kultur, arbete och företagsamhet ska vara god och finnas nära. Fler lokala arbetsplatser behöver skapas, liksom välfärdsinrättningar som skola, förskola och äldre-/seniorboenden.

De mänskliga fri- och rättigheterna ska vara vägledande för kommunens arbete. Att förebygga och motverka nätmobbning, sexövergrepp, kriminalitet och diskriminering är en viktig uppgift både för kommunen och för enskilda. Barnperspektiv, äldres och funktionsvarierades rättigheter och miljöhänsyn ska beaktas i samband med beslut och planer.

Nackalistan vill minska segregationen genom att bygga bostäder som alla invånare har råd att bo i, även unga vuxna och nyinvandrade flyktingar. Byggande av hyresrätter är ett sätt.