Älta

Älta är ett samhälle med nära
13 000 invånare utspridda längs Ältasjöns östra sida. 

Älta omgärdas av skog och berg, som till stora delar är naturreservat. Bebyggelsen består mest av småhus och radhus, de flesta i trä. I Älta centrum finns flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter. Älta har anor från sekelskiftet 1900, men den största delen av bebyggelsen har tillkommit de senaste 50 åren.

Älta är ett lugnt bostadsområde med nära till både naturen och till storstaden. Det är en "sovstad" med få arbetsplatser, vilket gör att de flesta vuxna dagligen pendlar med buss, bil eller cykel till arbetet. Även gymnasieelever och många högstadieelever pendlar med buss till övriga Nacka, Tyresö och Stockholm stad.

Många ältabor är intresserade av natur, friluftsliv och idrott, t ex har Älta IF sektioner inom ishockey, konståkning, innebandy, handboll och fotboll.

Nackalistan vill

 • fortsatt investera i/underhålla befintliga skolor, idrottsanläggningar, parker, välfärdslokaler
 • förnya planen för Älta centrum med ett tryggt, trivsamt och bilfritt torg med restauranger, butiker, kultur- och folkliv
 • bygga nya större lokaler för kultur, bibliotek, fritidsgård och föreningsliv intill torget, i samråd med lokala föreningar och aktörer
 • bygga moderna, fullstora idrottshallar och fler lokaler för Ältaidrotten
 • utöka kapacitet för skolor och förskolor i takt med befolkningsökningen
 • lokalisera nytt äldreboende och seniorlägenheter centralt
 • införa lokala fältassistenter och kommunala poliser
 • bygga varsamt, gärna i trä och med solceller, utan onödiga sprängningar och förstörande av naturmiljöer
 • infrastruktur såsom gator, elledningar, dagvattenrening, skolor mm ska byggas färdigt i samma takt som nya bostäder
 • skydda Älta våtmark från exploatering och istället utveckla en våtmarkspark som renar dagvatten, gynnar biologisk mångfald och tillskapar en centralt belägen park
 • genomföra åtgärdsplanen för Ältasjön så att den uppnår god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv
 • bevara existerande grönområden och undvika att bygga på naturmark
 • ställa krav på SL att utöka turtätheten för busslinje 801 och 840, samt införa en direktbuss till centrala Stockholm i rusningstid.
 • ställa krav på Trafikverket att bygga om Ältavägen till en säker och framkomlig väg för fotgängare, cyklister och bilister

Älta centrum


Höj ambitionen för Älta centrum!

Älta centrum står inför en ombyggnad som är välbehövlig och i huvudsak positiv. Hösten 2020 fattade Nacka kommunfullmäktige beslut om att anta detaljplanen för Älta centrumkvarter. Detta i strid mot Nackalistans och tre övriga oppositionspartiers yrkande om större och mer väldisponerade kulturytor, bilfritt torg och soligare innegårdar

Med hjälp av en arkitektbyrå har flera eldsjälar i Älta tagit fram ett alternativt förslag till kulturhus, bibliotek och fritidsgård. Det handlar om en mer öppen inomhusmiljö med etage som kopplar ihop bibliotek med kulturhus, en foajé som lämpar sig för caféverksamhet och kan användas som mötesplats.

Vi måste se det nya centrumet i ett 50-årsperspektiv!

Nackalistan vill:

 • Utreda behov av parkering för boende och besökare
 • Utreda möjlighet att ta skydd under tak i centrum
 • Bygga husen så att innergårdarna får mer solljus
 • Öppna upp ett etage mellan bibliotek och kulturhus vilket ökar tryggheten för såväl besökare som personal
 • Skapa ytor för studieplatser och läsesal i biblioteket

Klicka här för att ladda ned det flygblad som alla ältabor fick i sin brevlåda september 2020.

Vill du veta mer?


Lina Olsson
ledamot Kommunfullmäktige

lina.olsson@nackalistan.se

Päivi Dahlin
ledamot Kulturnämnden

paivi.dahlin@nackalistan.se

Lamin Jatta Modigh
ersättare KulturnämndeN

lamin.jatta.modigh@nackalistan.se

Ältas föreningar har skapat en film där det alternativa förslaget presenteras.