Sicklaön

Nackalistan valde som enda parti att rösta emot t-baneavtalet 2014 då det inte fanns någon risk- och konsekvensanalys. 

Analysen tillkom i efterhand, vilket vi tycker är en dålig förutsättning för att fatta ett välgrundat beslut. Däremot är inte Nackalistan emot en tunnelbanelinje i sig, till Nacka och gärna på sikt vidare till Orminge och Boo. Beslutet om tunnelbana är ett faktum där en majoritet av partierna har varit positiva till avtalet och dess följder. Nackalistan fortsätter att kämpa och argumentera för att de mest skyddsvärda områdena ska förbli orörda.

Ett axplock av våra förslag:

 • Infartparkeringsgarage för cykel och bil i anslutning till en entré vid varje t-banestation
 • Värmdövägen ska ha plats för både bilar, bussar, cyklar och fotgängare samt trädplanteringar med skelettjord

Läs mer om

Västra Sicklaön

Läs mer om

Centrala Sicklaön

Läs mer om

Östra Sicklaön

 

Västra Sicklaön


 • Vi är emot att östra Plania bebyggs med fyra bostadskvarter. Vi vill istället att Sickla IP utökas med en 11-spelarfotbollsplan och att den existerande gymnastikhallen behålls.
 • Vi vill se en annan dagvattenlösning istället för skärmbassäng i Kyrkviken (Järlasjön)
 • Vi vill ha en hiss mellan Danvikshem och Finnboda till seniorerna

Västra Sicklaön är på gång att omvandlas till en tätbebyggd stad, en fortsättning på Södermalm och Sjöstaden i Nacka. 

Sedan tunnelbaneavtalet skrevs under med dess krav på byggande av 13 500 lägenheter har en hel del hänt. Speciellt märkbart är det på Kvarnholmen som är helt omvandlat och nu är en tätbebyggd del av västra Sickla.

Ett axplock av våra förslag på västra Sicklaön

 • bibliotek och föreningslokaler i Henriksdal och på Kvarnholmen
 • bevara Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg
 • idrottsklustret kvar på Järlahöjden
 • gör plats för fler idrottsytor nära nya bostadsområden i Sicklaområdet
 • hiss för de seniorerna på Finnbodaberget
 • en långsiktig lösning på vattenrening i Kyrkviken
 • hitta en lösning på ökande trafiken på Kvarnholmsvägen
 • tätare turer på buss 55 till Saltsjöqvarn, Danvikshem och Finnberget
 • förnyelse av torgen på t.ex. Henriksdalsringen och Finntorp
 

Centrala Sicklaön


 • Vi är emot exploateringen av Birkaområdet
 • Vi vill bevara hela Ryssbergen orörd och låta det bli naturreservat
 • Vi vill bevara Lillängsskogen samt ekbacken vid Storängen
 • Vi vill se en utredning av kostnader för överdäckningen över Värmdöleden
 • Vikdalsvägen ska ha plats för både bilar, bussar, cyklar, fotgängare, trädplanteringar med skelettjord
 • Vi vill att Stadsparken blir en grönskande park med natur och växter

Centrala Sicklaön skulle kunna kallas Nackas hjärta. 

Här ligger kommunhuset, Nacka gymnasium med sina drygt två tusen elever, Nacka IP och köpcentrumet Nacka Forum. Bebyggelsen är blandad. De nyare bostadsområdena som Järla Sjö, Nacka Strand, Nacka Forum och Jarlaberg består framförallt av flerfamiljshus. Storängen, Lillängen och Vikdalen är äldre villaområden där de flesta hus är byggda från slutet av förra sekelskiftet och fram till 1960-talet. Här finns också Nyckelviken med sina fina promenadstråk och närhet till havet, och badsjöar som Långsjön och Järlasjön.

Mycket rivs för att ge plats åt nytt

Nacka gymnasium, Nackas nuvarande gymnasieskola som var byggklar 1980, kommer att rivas och flyttas, liksom flera andra byggnader som t ex brandstationen och Nacka simhall. Nacka IP, som länge varit ett viktigt nav för idrotten i Nacka, kommer till stora delar att bebyggas med bostäder. Situationen för barn och ungdomsidrotten är svår redan idag, med brist på idrottshallar och fotbollsplaner. Med det stora antalet nya invånare kommer situationen bli än värre, och de anläggningar som planeras i andra kommundelar är långt ifrån tillräcklig. Möjligheten att utöva sport på fritiden är viktig ur ett folkhälsoperspektiv, men det har också en viktig social funktion. När idrottsytor förläggs långt ifrån där människor bor blir den mindre tillgänglig för det stora flertalet, samtidigt som biltrafiken riskerar att öka. Nackalistan är det parti som kämpat hårdast för att bygga ut idrotten i Nacka. Det har vi gjort tillsammans med nätverk och eldsjälar inom idrotten i hela Nacka. Att Nacka bygger stad får inte ske på bekostnad av barns och ungdomars möjlighet till idrott och kultur i kommunen.

 

Östra Sicklaön


 • Minska antalet stugor i Skuruparken successivt och gör området till naturreservat
 • Utveckla Ektorp centrum med torghandel
 • Rena vattnet i havsnära miljöer

Sicklaön i sin helhet kommer under de närmsta åren att genomgå stora förändringar. 

Även om det mesta händer i centrala eller västra delen av ön i samband med tunnelbanans intåg är en hel del på gång också i den östra delen.

Här kommer t ex att byggas en helt ny Skurubro, ett arbete som startade under hösten 2019. Stora områden runt den nya bron påverkas av nya påfarter och avfarter. De två gamla Skurubroarna kommer att få nya inriktningar där den ena ska vara för gång- och cykeltrafik och den andra ska bli en lokalgata för bilar. Den borgerliga majoriteten skrev för några år sedan ett avtal med Trafikverket om att den nya Skurubron skulle finansieras till två tredjedelar av broavgifter, något som vi i Nackalistan kämpat hårt emot. Vi ser det som en självklarhet att statliga vägar skall finansieras fullt ut av staten, och att invånarna i Nacka och Värmdö inte dubbelbeskattas.

Skuruparken med sin unika karaktär är något som vi i Nackalistan kämpat länge för att bevara och skydda.

Turerna kring parken har varit många, men vi från Nackalistan har tillsammans med en aktiv förening bevakat frågan. Tyvärr beslutade kommunfullmäktige i maj 2020 att ge upp reservatbildandet. Nackalistan röstade nej till beslutet. Vi hade hellre sett ett permanent skydd för parken.

Det är viktigt att även boende på östra Sickalön har nära till idrottsplatser och bollplaner. Vi ser positivt på en utveckling av verksamheten vid Skuru IP. Det är dock viktigt att parkeringsplatser anläggs i närheten så att det inte blir ett parkeringskaos vid idrottsplatsen.