Nackalistan

Vår politik

Nackalistan arbetar nära Nackas medborgare. Du kan alltid höra av dig till oss. Partiet växte till 8,7% i valet 2018. Nu har vi ett oppositionsråd, politiska sekreterare och 5 ledamöter i kommunfullmäktige. Vi deltar i kommunstyrelsen och i de flesta nämnder.

Vi gick till val på följande valmanifest:
  • Arbeta i enlighet med Sveriges klimat- och miljömål
  • Bygg med förnuft och i en lugnare takt
  • Utveckla demokratin med insyn, närhet och öppenhet till invånare
  • Hela Nacka ska leva - skolor, idrottsytor, kultur, mötesplatser och företag ska finnas och utvecklas i alla kommundelar
  • Förebygg ohälsa och sociala problem samt öka tryggheten genom tidiga insatser med fältassistenter, kommunala poliser och en äldrevänlig bebyggelseplanering
  • En budget i balans med täta långtidsprognoser
Hållbar och demokratisk samhällsplanering

Nacka är Sveriges 11:e mest tätbebyggda kommun, och ännu fler vill bo och verka här. Kommunen ska vara välkomnande både mot gamla och nya nackabor. Mot ”Nacka bygger stad”, trafikkaos och överexploatering, ställer Nackalistan noggrann planering i en takt som trafik, miljö och människor klarar.

Med genomtänkt nybyggnation vill Nackalistan skapa socialt och miljömässigt hållbara lokalsamhällen i hela Nacka. Kommunikationer samplaneras med nya bostadsområden så att Nackas invånare lätt kan ta sig till arbeten, skolor och affärer. Äldres behov av boende och anpassningar måste prioriteras.

Nya bostäder som byggs ska vara för alla plånböcker, samt med miljöhänsyn och barnperspektiv i fokus. Gärna trähus med ljusa gårdar som byggs på redan ianspråktagen mark och inte på värdefull naturmark. Grusvägar ska bevaras så att dagvatten renas på ett naturligt sätt. Små och stora grönområden ska värnas. Mängden ekologiska hus, så kallade passivhus, ska öka, liksom energihushållningen.

Ekonomi i balans

Med god hushållning, långsiktig planering och väl genomförda risk- och konsekvensanalyser är vi rädda om skattebetalarnas pengar. Nackalistan vill vara sparsamma med försäljningar av den kommunala förmögenheten i form av mark och fastigheter. Om Nacka byggs med förnuft och under en längre tidsperiod än den nu planerade hinner ekonomi, teknik, människor och trafik med i utvecklingen.

Hållbar välfärd 

Nackalistan möter barn, ungdomar, vuxna och äldres behov med förebyggande och främjande verksamhet. Tillgången till utbildning, fritidsaktiviteter, idrott, kultur, arbete och företagsamhet ska vara god och finnas nära. Fler lokala arbetsplatser behöver skapas, liksom välfärdsinrättningar som skola, förskola och äldre-/seniorboenden.

Våra politikområden

Sammanfattning

Kampen för att bevara temperaturhöjningen under 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet måste finnas med som en avgörande faktor i alla politiska beslut.

Klimat och miljö

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola med god pedagogisk kvalitet där elevers ökade kunskaper är målet.

Barn, unga och utbildning

- Anpassning till de äldres behov
- Kvaliteten följs upp genom kontroller
- Senior- och äldreboenden

Äldrefrågor

- Varsamhet i planering
- Boende för alla plånböcker
- Trafik och bostadsbyggande i takt med varandra
- Nej till orimliga vägkostnader så att alla kan bo kvar

Stadsutveckling och trafik

- Alla ska få chansen att uppleva idrott och kultur
- Föreningslivet är en viktig motor

Kultur & fritid

Nackabor ska ha god tillgång till arbetsmarknaden och företag i Nacka ska ha god tillgång till kompetenta medarbetare.

Arbete och företagande

Fler Nackabor behöver idag hjälp och stöd från socialtjänsten. Då måste verksamheten riggas efter de nya förutsättningarna.

Omsorg och stöd

Här hittar du våra motioner, interpellationer, enkla frågor och politikerinitiativ.

Motioner & Interpellationer

För år 2021 presenterar Nackalistan en budget där klimatet, välfärden, brottsbekämpning och stadsbyggnad sätts i fokus. 

Mål och Budget 2021

De viktigaste områdena för Nackalistans budget 2022 är därför klimatet, välfärd, trygghet och stadsbyggnad.

Mål och Budget 2022