Barn, unga och utbildning

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola med god pedagogisk kvalitet där elevers ökade kunskaper är målet.

En trygg skolmiljö med välutbildade lärare och vuxen personal som sätter gränser är en förutsättning för en tillfredsställande inlärningssituation. Redan i lågstadiet ska regelbundna kunskapskontroller kunna visa hur eleven ligger till i relation till uppsatta mål. Då kan lämpliga förstärkningsåtgärder tidigt sättas in så att alla barn klarar målen.

Övrig skolpersonal är också viktig.

Nackalistan vill ha ökade resurser till skolors övriga personal som skolsköterskor, skolvärdar, fritidsledare, vaktmästare, bibliotekarier, psykologer, kuratorer och speciallärare. De olika professionerna bidrar med sin unika kompetens till en god miljö både allmänt socialt och specifikt för inlärningen.

Kunskap, kreativitet, delaktighet och trygghet.

Nackalistan vill att elever ska få vara delaktiga och ha möjlighet att påverka undervisningen i nivå med sin ålder och få en välutvecklad demokratisk livssyn. Förutom att utveckla elevernas kunskap ska skolan även stimulera deras kreativitet, ansvarstagande och initiativförmåga. För att lyckas med det måste miljön vara trygg. Mobbning och kränkning både i skolan och på nätet måste tas på största allvar och motverkas.

Simning, skolbibliotek, hemspråksundervisning.

Simundervisning ska ingå i undervisningen redan i förskola och förskoleklass. Lagens intentioner om skolbibliotek ska snarast förverkligas i Nackas alla skolor. Nackalistan vill att alla skolor ska leva upp till ett grundkrav för skolbibliotek så att både kunskaper och läsfärdigheter främjas. Det måste satsas mer resurser på hemspråksundervisningen som ett verktyg att utveckla såväl svenskan som modersmålet.

Många olika driftsformer – med lika höga krav

Nackalistan vill ha en mångfald av driftsformer för skola och barnomsorg - kommunal, privat, föreningsdriven, kooperativ eller enskild. Kvalitetsuppföljningar ska vara lika för alla oavsett huvudmän. Kommunen ska styra etableringarna och ta ansvar för de behov av skolor som finns. Det ska finnas ett högstadium i alla större bostadsområdens närhet, även i Sverige mest tätbebyggda tätort Fisksätra.

Förskola till alla barn i alla kommundelar.

Kommunen måste planera för en barnomsorg med god kvalitet. Särskilt personalförsörjningen måste ägnas stor uppmärksamhet för att öka mängden utbildad förskolepersonal. Barnomsorgen lägger en värdefull grund för framtida generationers utveckling och fungerande - som individer, i grupp och som samhällsmedborgare.