Klimat och miljö

Kampen för att bevara temperaturhöjningen under 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet måste finnas med som en avgörande faktor i alla politiska beslut.

Byggplaner och omhändertagande av regnvatten med mera måste ta hänsyn till den överhängande risken att världen misslyckas. I skrivande stund ser det inte ljust ut. Den globala koldioxidbudget vi har till vårt förfogande är snabbt på väg att ta slut.

Nackalistan vill att vi snarast börjar att mäta nackabors konsumtionsbaserade utsläpp, ökar informationen till invånarna, och gör allt annat i vår makt för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Att bygga i enlighet med närhet och tillgänglighet när det gäller idrottsanläggningar är en sådan åtgärd, liksom att se till att det finns bra skolor i alla kommundelar så att barn och unga som inte vill också slipper transportera sig till andra områden i Nacka eller övriga Stockholms län.

Bevara Nackas karaktär med många grönområden. Rena sjöar, stränder och hav.

Nackas grönområden är ovärderliga för växter, insekter, djur och människor. De måste vårdas och bevaras till kommande generationer. Då är det livsviktigt med långsiktigt hållbar rening av sjöar och vattendrag.

Skövlingen av innerskärgårdens natur ska stoppas. Sprängningar av berg och fällningar av träd på villatomter vid nybyggen begränsas, så att nya hus anpassas till terrängen och karaktären.

Varsamhet i planeringen och värnande om Allemansrätten.

Snabb och ogenomtänkt exploatering riskerar att förstöra unika natur- och kulturvärden. Det kan också leda till ytterligare segregation och svåra trafikproblem. Detaljplaner bör utformas så att de är begripliga för de flesta. Ett större demokratiskt inflytande i planerings- och byggprocesser med referensgrupper av boende och intressenter i respektive område skulle medföra ett verkligt inflytande i planeringen redan från start. Remisser, utställningar och upphandlingar ska göras tillgängliga för så många invånare som möjligt och inte förläggas under helger och semestertider.

Rädda Nackas unika kulturhistoriska miljö.

Bevara områden som speglar Nackas bebyggelse- och industrihistoria. Inte bara större och mindre hus utan också slingrande vägar i gamla sommarstugeområden är en del av den värdefulla kulturhistorien och har ett bevarandevärde, liksom landskapet i sig.

Förhindra nybebyggelse i strandnära zoner och på orörd naturmark.

Ny bebyggelse ska till största delen anläggas på redan ianspråktagen mark och inte i naturskyddade områden som t ex Ryssbergen och Trolldalen. Även Lillängsskogen, Gröna dalen och Nackareservatet ska skyddas från exploatering. Vi kräver att de naturreservat som utlovats ska inrättas, t ex Skuruparken.
 

Nej till kortsiktiga, miljöförstörande exploateringar.

Nackalistan vill att Nacka ska bli Sveriges bästa miljökommun – på riktigt. Vid upphandlingar ska kommunen värdera miljöaspekter, ta ekologisk hänsyn och vid behov använda sig av ekosystemtjänster. NL har t ex motionerat om att bygga fler hus av trä och att använda energibesparande åtgärder som solceller på gamla och nybyggda hus. Det är viktigt att inte bygga så fort och så mycket att trafikens miljöförstörande verkan ökar t ex genom att fler väljer bilen. Nedskräpning och förstörelse ska aktivt motarbetas genom informationskampanjer. Reningen av sjöar och hav måste förbättras i enlighet med de löften som Sverige avgivit i FN.