Kultur & fritid

Alla ska få chansen att uppleva idrott och kultur

En jämställd fritid fordrar att större hänsyn tas till flickor och kvinnors behov. Idrottsplatser och anläggningar ska fördelas jämnt mellan kommundelarna så att transportmängden till aktiviteter minskar. Idrottslivet med många ideella krafter bör gynnas ännu mer. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också viktigt att hålla nere avgifter och bygga idrottsanläggningar med folkhälsa och närhetsprincip i fokus för att sänka trösklarna för barn till låginkomsttagare, så att även de blir aktiva i idrott och andra aktiviteter.

Föreningslivet är en viktig motor

Föreningar är viktiga för att människor ska skolas in i demokratiska processer, och att öka gemenskapen och engagemanget i lokalsamhällen. Därför bör föreningar som aktiverar barn och unga, eller som främjar integration, ha låg eller ingen avgift i kommunens anläggningar. Det ska finnas ett nätverk av föreningslokaler jämnt fördelade över kommunens olika delar. Idag finns det vita fläckar på Nackas karta vad gäller tillgången till mötes- och föreningslokaler, som t ex i Henriksdal eller Kvarnholmen. Nackalistan har motionerat om detta sedan flera år tillbaka. Föreningslivet kan också bidra till att bryta äldre människors ensamhet och skapa gemenskap på ett sätt som bara frivilliga krafter kan göra.

Närpolis och fältassistenter i alla kommundelar

Nackalistan vill skapa ett tryggt och säkert Nacka genom ett ökat samarbete mellan skola, fritidsgårdar, sociala myndigheter, polis och medborgare. Då behövs närpolis och lokalt förankrade fältassistenter i alla kommundelar. Kommunen måste ta ansvar för att de lokala brottsförebyggande råden fungerar och även engagera medborgarna i dessa.

Hjärta och ansvar för alla

Föräldrar har det största ansvaret för hur deras barn utvecklas, och var och en har i slutänden huvudansvaret för sitt liv. Men Nacka som är en rik kommun måste också ha ett hjärta och ta ansvar för alla sina medborgare – framför allt de som är svagare eller mer utsatta, däribland de som har psykisk ohälsa, funktionshinder, är sjuka eller helt enkelt är gamla eller väldigt unga. Alla ska i största mån få det stöd som de enligt lagen har rätt till. Socialtjänsten i Nacka har centraliserats, vilket har gjort att verksamheten har tappat den lokala kontakten med invånare och lokala samarbetspartner. Nackalistan vill placera socialsekreterarna ute på lokala kontor, och de bör samverka med andra aktörer så att barn och unga i riskzonen tidigt fångas upp och får insatser för att vända en negativ utveckling rätt igen.